BURSE SOCIALE, anul univ. 2016/2017 , semestrul I


BURSE SOCIALE

 

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

 1. Cerere de acordare a bursei sociale
 2. Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:
  • copie certificat naştere solicitant;
  • copie certificat naştere (fraţi, surori);
  • copie acte de indentitate (părinţi);
  • copie certificat de căsătorie (părinţi);
  • copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);
  • copie certificat de deces (dacă este cazul);
  • copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).
 3. Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni IUNIE, IULIE, AUGUST), după caz:
  • adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă  ;
  • cupoane de pensie;
  • cupoane ajutor social;
  • cupoane pensie alimentară;
  • adeverinţe eliberate de organele financiare - teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).
  • adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.
    
   DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL DE SPECIALIZARE PÂNĂ LA DATA DE 31.10.2016 ORA 15.00

ANUNȚ IMPORTANT!!

Programul cursurilor de la master, anul I și anul II, vor apărea postate cel târziu 15.10.2016.
Cursurile vor începe cu data de 21.10.2016.

În atenția masteranzilor de la specializarea APE, anul II !!!

Masteranzii care au glisat de la loc cu taxă la loc bugetat în anul II, au obligația de a depune la dosarul personal diploma de bacalaureat în original pâna la data de 14.10.2016. ( dacă nu depun diploma de bacalaureant în original pierd locul bugetat!!!)

Masteranzii care în anul II, ocupă loc cu taxă au obligația de a-și achita prima rată de 1080 Ron, ( 40% din taxa școlară anuală, care este de 2700 Ron.), până la data de 21.10.2016.
Cu dovada că au achitat prima rată , se prezintă la secretariat pentru a încheia contractul de școlarizare.