RESTANȚĂ susținere referat pentru masteranzii de la A.P.E., anul- II- !!!!

RESTANȚA  ( susținerea referatului )pentru masteranzii de la A.P.E., anul II la  disciplina RELAȚII DE MUNCĂ ȘI POLITICA SOCIALĂ ÎN U.E., Lect.univ.dr. MONICA GHEORGHE, va avea loc în data de 10 iunie 2016, ora 14,00 , sala 103, etaj I.

teme referate DJP

Drept procesual civil aprofundat II, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Sisteme judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria generală şi izvoarele obligaţiilor. Acţiuni judiciare, Prof.univ. dr. Călina JUGASTRU
1.      Repararea prejudiciului rezultat din încălcarea drepturilor personalităţii (dreptul la imagine, dreptul la viață privată, ș.a.)
2.      Repararea prejudiciilor corporale.
BIBLIOGRAFIE
Autori români
 1. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Curs de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
 2. Pop L., Tratat de drept civil, vol I, Regimul juridic general sau fiinţa obligaţiilor civile,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 3. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
 4. Vasilescu P.,  Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
 5. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013
 6. Urs I., Repararea daunelor morale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 7. Vladu M., Prejudiciul cauzat prin infracţiuni contra persoanei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010
 8. Mangu F.I., Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2010
 9. Matei D.G., Daunele morale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
 10. Albu I., Consideraţii asupra revenirii jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale, în Dreptul, nr.8/1996
 11. Pop L., Tabloul general al răspunderii civile în textele Noului Cod civil, în Revista română de drept privat, nr. 1/2010
 12. Chelaru E., Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 10/2011
 13. Ungureanu O., Reflecţii asupra protecţiei corpului uman. Prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2008
 14. Urs I., Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti pentru repararea daunelor morale, în Dreptul, nr.4/1998
 15. Urs I., Înţelesul noţiunii de prejudiciu de agrement, temei de reparare bănească a daunelor morale, în Dreptul, nr. 2/1999
 16. Urs I., Repararea prejudiciului moral în cazul inconştienţei totale şi definitive a victimei, în Dreptul, nr. 5/1997
 17. Boilă L.R., Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, în Dreptul, nr. 9/2012
 18. Boilă L.R., Răspundere civilă delictuală. Prejudiciul cauzat prin „pierderea şansei de a obţine un avantaj”, în Noul Cod civil. Perspective privind răspunderea civilă delictuală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
Autori străini
 1. Viney G., Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008
 2. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006
 3. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2010
 4. Malaurie Ph., Aynès L., Stoffel-Munck Ph., Les obligations, 4e édition, Defrénois, Paris, 2009
 5. Bigot Ch., Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, în Recueil Dalloz, nr.24/1998
 6. Bigot Ch., Le nouveau régime du droit à l’image: le test en deux étapes, în Recueil Dalloz, nr.36/2004
Instituţii de drept succesoral. Proceduri şi acţiuni, Prof.univ. dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Proceduri și jurisdicții fiscale, Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ
Tema referat- Contenciosul fiscal.

Contencios și proceduri administrative speciale, Lect. univ. dr. A. MOCANU-SUCIU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Drept internaţional privat. Conflicte de jurisdicţii, Prof.univ. dr. CĂLINA JUGASTRU
TEME REFERATE
1.      Competenţa și legea aplicabilă conform Propunerii de Regulament și Rezoluției legislative în materie de regimuri matrimoniale.
2.      Competenţa și legea aplicabilă conform Propunerii de Regulament și Rezoluției legislative în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.
BIBLIOGRAFIE
Autori români
1.      Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în materie de regimuri matrimoniale (2011)
2.      Rezoluția legislative cu privire la propunerea de Regulament în materie de regimuri matrimoniale (2013)
3.      Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în material efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (2011)
4.      Rezoluția legislativă cu privire la propunerea de Regulament în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.(2013)
5.      Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014
6.      Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
7.      Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul II, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
8.      Deleanu I., Mitea V., Deleanu S., Tratat de procedură civilă, Volumul III, Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
9.      Filipescu I.P., Filipescu A.I., Tratat de drept internaţional privat, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
10.   Jacotă M.V.,  Drept internaţional privat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976
11.   Lupaşcu D., Ungureanu D., Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
12.   Macovei I., Drept internaţional privat. În reglementarea noului Cod civil şi de procedură civilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011
13.   Popescu D.A., Harosa M., Drept internaţional privat, Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
14.   Predescu B.M.C., Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova, 2002
15.   Prescure T., Savu C.N., Drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
16.   Ungureanu O., Jugastru C., Circa A., Manual de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
17.   Diaconu N., Legea aplicabilă căsătoriei şi divorţului cu element străin, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
18.   Onaca V., Cooperarea judiciară internaţională  în materie civilă şi comercială – prezent şi perspective, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007
19.   Popescu D.A., Itinerarii şi evoluţii în dreptul internaţional privat. Spre un drept internaţional privat european, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007 şi în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2007
20.   Zidaru Gh.-L., Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Competenţa materială (I), în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2011

Proceduri în dreptul familiei, Prof.univ. dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Instituții judiciare europene, Prof.univ. dr. IOAN LEŞ
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Dreptul afacerilor transfrontaliere, Prof.univ.dr. RADU GEAMĂNU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Căile de atac, Conf.univ. dr. SEBASTIAN SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină

Teoria probelor în procesul civil, Lect.univ. dr. Corina PETICĂ ROMAN
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină


teme referate IDPR

Aspecte actuale ale răspunderii civile, Prof.univ.dr. CĂLINA JUGASTRU

1.      Repararea prejudiciului rezultat din încălcarea drepturilor personalităţii (dreptul la imagine, dreptul la viață privată, ș.a.)
2.      Repararea prejudiciilor corporale.
BIBLIOGRAFIE
Autori români
 1. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Curs de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015
 2. Pop L., Tratat de drept civil, vol I, Regimul juridic general sau fiinţa obligaţiilor civile,  Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
 3. Pop L., Popa I.-F., Vidu S.I., Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
 4. Vasilescu P.,  Drept civil. Obligaţii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
 5. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013
 6. Urs I., Repararea daunelor morale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001
 7. Vladu M., Prejudiciul cauzat prin infracţiuni contra persoanei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010
 8. Mangu F.I., Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, Editura Wolters Kluver, Bucureşti, 2010
 9. Matei D.G., Daunele morale. Practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007
 10. Albu I., Consideraţii asupra revenirii jurisprudenţei române la practica reparării băneşti a daunelor morale, în Dreptul, nr.8/1996
 11. Pop L., Tabloul general al răspunderii civile în textele Noului Cod civil, în Revista română de drept privat, nr. 1/2010
 12. Chelaru E., Drepturile personalităţii în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul, nr. 10/2011
 13. Ungureanu O., Reflecţii asupra protecţiei corpului uman. Prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, în Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2008
 14. Urs I., Criterii de apreciere a prejudiciilor morale şi a despăgubirilor băneşti pentru repararea daunelor morale, în Dreptul, nr.4/1998
 15. Urs I., Înţelesul noţiunii de prejudiciu de agrement, temei de reparare bănească a daunelor morale, în Dreptul, nr. 2/1999
 16. Urs I., Repararea prejudiciului moral în cazul inconştienţei totale şi definitive a victimei, în Dreptul, nr. 5/1997
 17. Boilă L.R., Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil, în Dreptul, nr. 9/2012
 18. Boilă L.R., Răspundere civilă delictuală. Prejudiciul cauzat prin „pierderea şansei de a obţine un avantaj”, în Noul Cod civil. Perspective privind răspunderea civilă delictuală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
Autori străini
 1. Viney G., Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2008
 2. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2006
 3. Viney G., Jourdain P., Traité de droit civil. Les effets de la responsabilité, 3e édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2010
 4. Malaurie Ph., Aynès L., Stoffel-Munck Ph., Les obligations, 4e édition, Defrénois, Paris, 2009
 5. Bigot Ch., Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, în Recueil Dalloz, nr.24/1998
 6. Bigot Ch., Le nouveau régime du droit à l’image: le test en deux étapes, în Recueil Dalloz, nr.36/2004


Aspecte noi teoretice şi practice referitoare la principalele contracte civile, Prof.univ.dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.
Persoana fizică şi juridică în dreptul internaţional privat, Prof.univ.dr.C. JUGASTRU

TEME REFERATE
1.Noi reglementări de lege ferenda în materia regimurilor matrimoniale europene.
2.Noi reglementări de lege ferenda în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate europene.

BIBLIOGRAFIE
Autori români

1.      Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în materie de regimuri matrimoniale (2011)
2.      Rezoluția legislative cu privire la propunerea de Regulament în materie de regimuri matrimoniale (2013)
3.      Propunerea de Regulament (U.E.) privind competența, legea aplicabilă și executarea hotărârilor în material efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (2011)
4.      Rezoluția legislativă cu privire la propunerea de Regulament în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.(2013)
5.      Leş I., Tratat de drept procesual civil, Volumul I, Principii şi instituţii generale. Judecata în faţa primei instanţe, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014
6.      Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul I, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
7.      Deleanu I., Tratat de procedură civilă, Volumul II, Ediţie revăzută, completată şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
8.      Deleanu I., Mitea V., Deleanu S., Tratat de procedură civilă, Volumul III, Noul Cod de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013
9.      Filipescu I.P., Filipescu A.I., Tratat de drept internaţional privat, Ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2005
10.   Jacotă M.V.,  Drept internaţional privat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976
11.   Lupaşcu D., Ungureanu D., Drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012
12.   Macovei I., Drept internaţional privat. În reglementarea noului Cod civil şi de procedură civilă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011
13.   Popescu D.A., Harosa M., Drept internaţional privat, Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
14.   Predescu B.M.C., Drept internaţional privat, Editura Universitaria, Craiova, 2002
15.   Prescure T., Savu C.N., Drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
16.   Ungureanu O., Jugastru C., Circa A., Manual de drept internaţional privat, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
17.   Diaconu N., Legea aplicabilă căsătoriei şi divorţului cu element străin, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006
18.   Onaca V., Cooperarea judiciară internaţională  în materie civilă şi comercială – prezent şi perspective, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007
19.   Popescu D.A., Itinerarii şi evoluţii în dreptul internaţional privat. Spre un drept internaţional privat european, în Revista de Drept Internaţional Privat şi Drept Privat Comparat, Editura Sfera, Cluj-Napoca, 2007 şi în Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2007
20.   Zidaru Gh.-L., Consideraţii cu privire la normele de competenţă cuprinse în Noul Cod de procedură civilă. Competenţa materială (I), în Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2011

Dreptul de autor, Conf.univ.dr. ADRIAN CIRCA
TEME DE REFERAT:
 1. Protecţia internaţională a dreptului de autor.
 2. Bunurile incorporale.
 3. Organismele de gestiune colectivă.

Faptele de concurenţă neloială şi practicile restrictive de concurenţă, Conf.univ.dr. E. FLORESCU
Pentru masteranzii care nu au participat la convocări și doresc să parcurgă această materie pot lua legatura cu d-na profesoară pe adresa de mail andreea.tarsia@gmail.com. (unde vor primii informații legate de teme).

Clauzele asiguratorii în contractele de comerţ internaţional,
Prof.univ.dr. RADU GEAMĂNU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Modurile de dobândire  a drepturilor de proprietate,  -Conf.univ.dr. C. MUNTEANU
Tema referat - Accesiunea imobiliară artificială .

Organizarea şi conducerea cadastrului în România, Conf.univ.dr. A.CIRCA
Teme referat:
1.    Certificatul de urbanism.
2.    Scoaterea terenurilor din circuitul agricol.

Protecţia copilului în lumina legislaţiei interne şi internaţionale, Lect.univ.dr. Viorica DUMITRACHE
Tema referat
Studiu de caz – comentariul unei soluții jurisprudențiale în materia analizată.

Regimurile matrimoniale, Prof.univ.dr. AL. BACACI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Proceduri civile speciale, Conf.univ.dr. Sebastian SPINEI
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.

Dezmembrămintele  dreptului de proprietate şi acţiunea în revendicare, Conf.univ.dr. C. MUNTEANU
Tema referat- Dreptul de superficie.

teme referate Stiinte Penale

Instituţii de drept penal general aprofundat II, Prof.univ.dr. C.BUTIUC
Temă referat  obligatorie –Analiza comparativă a măsurilor de siguranță cu caracter patrimonial.Infracțiuni prevăzute în legi speciale II, Lect.univ.dr. Vasile VIDRIGHIN
  Tema 1.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.
  Tema 2.  Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Tema 3.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 46/2008 (Codul silvic). (art. 106,  art. 108, art. 109, art. 110, art.  114)
 Tema 4.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic. (art. 42, art. 43, art. 44)
 Tema 5.  Infracţiuni prevăzute în O.G. nr. 29/1997 (Codul aerian civil). (art. 98, art. 99, art. 101, art. 102, art. 103, art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, art. 110)
 Tema 6.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 191/2003 privind regimul transportului naval. (art. 2 - art. 30)
Tema 7.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.           (art. 29)
 Tema 8.  Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. (art. 80 - art. 88)
Bibliografie selectiva:
 1. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
 2. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002
 3. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
 4. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006
 5. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011 sau ediția a 5-a, 2012, editia a 6-a, 2014
 6. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni  prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010     
7.     I. Lascu, L.C. Lascu, O nouă reglementare în legătură cu infracțiunile de corupție, în Dreptul  nr. 10/2000
8.     H. Diaconescu, Modificări aduse structurii și conținutului infracțiunilor de luare și dare de mită, primire de foloase necuvenite și trafic de influență prin Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 4/2001
9.     D. Ciuncan, Competența procurorului specializat în combaterea corupției, în Dreptul nr. 10/2001
10.  V. Pătulea, Implicații ale reglementării, prin Legea nr. 78/2000, a competenței procurorilor specializați în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 11/2001
11.  I. Dumitru, Consecințele juridice ale nerespectării Legii nr. 78/2000 referitoare la competența materială a secției de combatere a corupției și criminalității organizate, precum și a serviciilor și birourilor de combatere a corupției și criminalității organizate, în Dreptul nr. 1/2002
12.  Al. Paicu, Măsura confiscării prevăzută de art. 19 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul  nr. 7/2002
13.  D. Ciuncan, V. Pătulea, Efectele nedeclarării donațiilor în lumina Legii nr. 78/2000, în Dreptul nr. 10/2002
14.  T. Medeanu, I. Băcian, Infracțiunile de corupție. Competență, în R.D.P. nr. 2/2003
15.  Al. Țuculeanu, Cu privire la competența procurorilor Parchetului Național Anticorupție de efectuare a urmăririi penale și de supraveghere a actelor de cercetare penală, în Dreptul nr. 2/2003
16.  Al. Boroi, N. Neagu, Armonizarea legislației penale române cu legislația europeană în materie de corupție, în Dreptul nr. 4/2003
17.  N. Neagu, N. B. Buzăianu, Considerații referitoare la confiscarea specială în cazul infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 9/2004
18.  C. Tănăsescu, D. Ispas, Opinie privind reglementarea diferențiată a modalităților de restituire și de confiscare a valorilor care au făcut obiectul unei infracțiuni de corupție, în Dreptul nr. 6/2006
19.  S. Corlățeanu, Nerespectarea normelor privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților Europene, în Dreptul  nr. 12/2006
20.  P. Buneci, Ocrotirea prin mijloace penale și procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene, Ed. pro Universitaria, București, 2008
21.  C. Dumitrescu, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, în R.D.P. nr. 1/2008
22.  N. Neagu, Fraudarea bugetului comunitar sub aspectul cheltuielilor, în R.D.P. nr. 3/2008
23.  O. Dobleagă, M.M. Baciu, B. Karoly, Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene (I), în R.D.P. nr. 4/2008
24.  R. Glodeanu, Luarea și darea de mită, Ed. Hamangiu, București, 2009
25.  D. Ciuncan, S. Corlățeanu, Infracțiuni de corupție și infracțiuni privind piața de capital, Ed. Universul Juridic, București, 2009
26.  D. Ciuncan, Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Ed. Universul Juridic, București, 2009
27.  M. Murea, Luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite  infracţiuni de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009
28.  V. Dobrinoiu, n. Neagu, M.A. Hotca, M. Murea, C. Căşuneanu, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Ed. Wolters Kluver, Bucureşti, 2009
29.  Gh. Biolan, Cauze de nepedepsire la infracţiunea de dare de mită şi la infracţiunile de corupţie prevăzute de Legea nr. 78/2000, în Dreptul nr. 4/2009
30.  I. Lascu, Confiscarea specială în cazul infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată, în dreptul nr. 8/2009
31.  I. Gârbuleţ, Infracţiuni de corupţie, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
32.  C.Fl. Uşvat, Infracţiunile de corupţie în contextul reglementărilor europene, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
33.  Fl. G. Bucur, Ocrotirea penală a intereselor financiare ale Uniunii Europene, în R.D.P. nr. 1/2010
34.  Olimpiu Sabău Pop, Corupţia şi combaterea fenomenului prin mijloace juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011
35.  Al. Boroi, I. Rusu, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 2/2006
36.  Gh. Neacşu,  Câteva probleme ridicate de aplicarea art. 10 alin. 1 din Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 3/2006
37.  V. Dabu, Noua lege pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005, în Dreptul nr. 4/2006
38.  G. Potrivitu, Consideraţii teoretice şi practice în legătură cu Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006
39.  I. Crişan, M. Truşcă, Cauzele de nepedepsire şi de reducere a pedepsei prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Dreptul nr. 6/2006
40.  M. Vasile, Consecinţele negative ale evaziunii fiscale asupra patrimoniului societăţii comerciale, în Dreptul nr. 8/2007
41.  A. Petre,  Consideraţii privind unele infracţiuni de evaziune fiscală „propriu-zisă”, în Caiete de Drept Penal nr. 4/2008
42.  Fl. Teişanu, Reflecţii asupra incidenţei prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005, în Dreptul nr. 1/2009
43.  H. Sasu, Aplicarea jurisprudenţială a art. 10 din Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală, în Caiete de Drept Penal nr. 3/2009
44.  S. Corlăţeanu, V.R. Stănescu, Ascunderea bunului sau a sursei impozabile sau taxabile, în R.D.P. nr. 1/2010
45.  M. V. Tudoran, Evaziunea fiscală în raport cu jurisprudenţa CEDO , în R.D.P. nr. 2/2010
46.   I. Avram, Infracţiuni de evaziune fiscală săvârşite prin reţinerea şi nevărsarea la bugetul de stat a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în Dreptul nr. 11/2010
47.  Ştefan Popa, Adrian Cucu, Economia subterană şi spălarea banilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000
48.  O. Ţinca, Valentin Mirişan, Infracţiuni referitoare la relaţiile de muncă, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2001;
49.  N. Cristuş, Evaziunea fiscală şi spălarea banilor. Practică judiciară, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010
50.  Costică Voicu, Spălarea banilor murdari, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1999;
51.  C. Bogdan, Spălarea banilor. Aspecte teoretice şi de practică judiciară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
52.  Gh. Mocuţa, Consideraţii asupra proiectului de lege pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, Revista Dreptul nr.l 1/1998.
 1. I. Măgureanu, Ocrotirea domeniului silvic. Propuneri de lege ferenda, în Revista de Drept Penal nr. 3/2004
 2. A. Enciu, Protecția fondului forestier, în Revista de Drept Penal nr. 3/2005
 3. D.C. Turcin, C. Ciurel, C.P. Radu, Gh. Voinea, Noi aspecte referitoare la infracțiunile silvice, în Dreptul nr. 11/2008
 4. M. V. Tudoran, Examen critic al art. 120 din Codul silvic, în Dreptul nr. 3/2009
 5. N. Conea, Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului, în Dreptul nr. 8/1997
 6. R. Lupașcu, Unele probleme în legătură cu infracțiunile prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului, în Dreptul nr. 1/1998
 7. A. Ungureanu, Protecția penală a fondului cinegetic, în Revista de Drept Penal nr. 4/1998
 8. V. Nicolcescu, Infracțiunea de braconaj, în Revista de Drept Penal nr. 3/2008
 9. V. Nicolcescu, A. M. Nicolcescu, Aspecte teoretice şi practice privind conţinutul constitutiv al infracţiunii de braconaj, în Dreptul  nr. 12/2008
 10. A. Munteanu, Abordajul maritim şi fluvial în lumina reglementărilor privind navigaţia civilă, în R.R.D. nr. 6/1975
 11. R. Petrescu, Cu privire la reglementarea abordajului, în R.R.D. nr. 4/1980
 12. O. Manolache, Elemente teoretice şi practice în configuraţia instituţiei juridice a abordajului în dreptul maritime, în Dreptul nr.2-3/1990
 13. S. Gîfei, Observaţii critice asupra infracţiunilor specific sistemului transporturilor navale, în Dreptul nr. 6/2008
 14. I. Pitulescu, Consideraţii referitoare la infracţiunea de spălare a banilor, în Dreptul nr. 8/2002
 15. C. Adochiţei, I. Adochiţei, Spălarea banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003
 16. I. Lascu, Spălarea banilor. Actualitate. Realitatea social şi incriminare, în Dreptul nr. 6/2003
 17. V. Dabu, R. Borza, Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte normative în materie (I) şi (II), în Revista de Drept Penal nr. 4/2007 şi R.D.P. nr. 2/2008
 18. Gh. Dobrican, Obligaţia păstrării secretului profesional de către avocaţi, executorii judecătoreşti şi notarii publici în raport cu prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în Dreptul nr. 5/2005
 19. D. Ciuncan, A. Niculiţă, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 2/2006
 20. M. K. Guiu, Spălarea banilor, în Dreptul nr. 3/2006
 21. C. Bogdan, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, în Revista de Drept Penal nr. 1/2007
 22. P. Munteanu, Câteva elemente de distincţie între spălarea de bani, tăinuire şi favorizare, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
 23. C. Bogdan, Infracţiunea de spălare a banilor şi infracţiunea de tăinuire, în Revista de Drept Penal nr. 4/2009
 24. C. Bogdan, Infracţiunea  de spălare a banilor. Infracţiuni conexe, în Revista de Drept Penal nr. 4/2010
 25. S. Tănase, Aspecte introductive de ordin legal şi instituţional referitoare la spălarea banilor în România, în Dreptul nr. 9/2010
 26. E. Tanislav, El. Tanislav, Infracțiuni privind protejarea patrimoniului cultural național mobil stabilite prin Legea nr. 182/2000, în Dreptul nr. 5/2001
 27. A. Lazăr, Consecinţele pe planul dreptului penal ale discuţiei referitoare la natura juridică a bunurilor arheologice mobile care provin dintr-un sit clasat ca fiind monument istoric, în Dreptul  nr. 8/2006
 28. A. Lazăr, Criminalitatea contra patrimoniului cultural național, în Dreptul nr. 7/2007
81. A. Lazăr, Investigarea infracțiunilor la regimul de protecție a Patrimoniului Cultural Național, în Dreptul nr. 2/2009Proceduri speciale  II, Conf.univ.dr. Ion POIANĂ
Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

Drept execuțional penal, Prof.univ.dr. MARCEL RUSU
Tema referat la alegere, să se încadreze în disciplină.


Metodica criminalistică, Lect.univ.dr. Cătălin NICOLESCU
Teme referat – la alegere să se încadreze în disciplină.

Investigarea fenomenului criminalităţii organizate, Lect..univ.dr. M.MAZILU
TEME:
1. Investigarea infracţiunilor de corupţie
2. Investigarea traficului de persoane
3. Investigarea traficului de droguri
4. Investigarea actelor de terorism
5. Investigarea criminalităţii informatice