teme referat DJP, semestrul I


DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT I- Conf.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI

TEMA REFERAT

1.Conditii de exercitare a acțiunii civile

2.Competenta instanțelor

3.Judecata la prima instanță

4.Principiile procesului civil

5.Probele

6.Administrarea probelor prin avocați

7.Exceptiile procesuale

8.Reprezentarea parților

9.Citarea si comunicarea actelor de procedura

10.Actele de dispoziție ale parților .

11.Sanctiunile procedurale

12.Termenele de procedura

 

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂN , Conf.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

DREPT CIVIL. PARTE GENERALĂ. SANCŢIUNILE DE DREPT CIVIL MATERIAL.-Conf. univ.dr. CORNELIA MUNTEANU

TEME REFERAT OBLIGATORIE

ROLUL VOINȚEI PRIVATE ÎN MATERIA PRESCRIPȚIEI EXTINCTIVE.

 

DREPTURILE REALE. LIMITĂRI ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE- Conf.univ.dr. C. MUNTEANU

TEMĂ REFERAT

1.LIMITELE CONVENȚIONALE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.

2.LIMITELE JUDICIARE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.

JURISDICȚIA ÎN DREPTUL MUNCII ȘI ÎN DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE,

 Lect.univ.dr. Monica GHEORGHE

Temele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.

Masterandul va alege o singură temă de referat, având legătură  cu activitatea pe care o desfășoară sau cu preocupările teoretice sau practice.

TEME REFERATE

1.      Competența teritorială și materială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor de drepturi.

2.      Termenele de promovare a cererilor în conflictele de drepturi. Comentarii.

3.      Particularitățile soluționării conflictelor de muncă prin intermediul instanțelor judecătorești.

4.      Executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în soluționarea unor conflicte de muncă.

5.      Consecințele anulării deciziei de concediere de către instanța de judecată.

6.      Soluții posibile ale instanței de judecată în cazul contestației împotriva unei decizii de sancționare disciplinară.

7.      Stabilirea răspunderii patrimoniale a salariatului față de angajatorul său prin intermediul instanței judecătorești.

8.      Soluții posibile ale instanței judecătorești în cazul unei acțiuni prin care se solicită constatarea caracterului nelegal al grevei. Consecințe.

9.      Jurisprudența unei instanțe în soluționarea unui anumit tip de conflict de muncă (ex. Modificarea contractului individual de muncă, suspendarea contractului individual de muncă, răspundere patrimoniala, concediere).

Număr de pagini: 6-10.

Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.

Bibliografie orientativă:

 

1.      I.T. Ştefănescu - coordonator, Dicționar de drept al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2014;

2.      I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;

3.      A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediția a IX-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;

4.      C.-A. Moarcăș Costea, A.-M. Vlăsceanu, Dreptul individual al muncii, Editura CH Beck, București, 2010;

5.      M. Țichindelean, Dreptul colectiv al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2015;

6.      M. Gheorghe, Dreptul individual al muncii, Editura Universul Juridic, București, 2015;

7.      D. Moțiu, Drept individul al muncii, Editura CH Beck, București, 2012;

8.      R.R. Popescu, Dreptul muncii, ed. a 3-a, Editura Universul Juridic, București, 2015;

9.      R. Gidro, Dreptul muncii, Editura Universul Juridic, București, 2013;

 

Referatele se vor susţine la 5 FEBRUARIE 2016, orele 15.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

JURISDICȚIA CONSTITUȚIONALĂ, PROF.UNIV.DR. BIANCA GUȚAN

TEME

 1. Modele contemporane de control al constituţionalităţii legilor
 2. Organizarea şi numirea membrilor jurisdicţiilor constituţionale în diverse sisteme constituționale : SUA, Germania, Italia, Spania, Franţa, Elveţia, Austria, Polonia, Cehia, Ungaria
 3.  Tipuri de control de constituţionalitate în diversele sisteme constituţionale
 4.  Istoricul justiţiei constituţionale în România
 5.  Curtea Constituţională a României – organizare, funcţionare
 6. Atribuţiile de control de constituționalitate și efectele deciziilor Curţii Constituţionale
 7. Alte atribuţii ale Curţii Constituţionale
 8. Excepţia de neconstituţionalitate
 9.  Curtea Constituțională și Parlamentul
 10. Curtea Constituțională și puterea executivă
 11. Curtea Constituțională și puterea judecătorească
 12. Curtea Constituțională și drepturile fundamentale

Bibliografie (orientativ)

Tudorel Toader, Marieta Safta, Dialogul judecătorilor constituționali, editura Universul Juridic, 2015

Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a treia, vol. I Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015

Bianca Selejan-Guţan, Excepţia de neconstituţionalitate. Bucureşti, Editura All

Beck, 2005 ; ediția a doua, 2010

Dan-Claudiu Dănișor, Libertatea în capcană. Aporii ale justiției constituționale, Editura Universul Juridic, 2014

Ioan Muraru ş.a., Contenciosul constituţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar.

Bucureşti, Lumina Lex, 1998

Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului. Editura CH Beck, Bucureşti, 2008

Bianca Selejan-Guțan, L’exception d’inconstitutionnalite en Roumanie: instrument de protection des droits ou technique dilatoire? În Romanian Journal of Comparative Law, no. 1/2012,  pp.65-78

Bianca Selejan-Guțan, Transitional Constitutionalism  and Transitional Justice in Postcommunist States – the Romanian Case. În Romanian Journal of Comparative Law, no. 2/2010, pp. 283-310

Bianca Selejan-Guțan, Constitution in Time of Crisis. The Constitutional Court and its Enemies, în Romanian Journal of Constitutional Law, nr. 2/2012

Bianca Selejan-Guțan, Este necesară o reformă a Curţii Constituţionale? în  vol. Perspective ale constituţionalismului în România, (editor: Elena Simina Tănăsescu), Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2010, pp.161-176

E.S.Tanasescu (coordonator), Exceptia de neconstitutionalitate in Romania si Franta, Editura Universul Juridic, 2013

Site-ul internet al Curtii Constitutionale : www.ccr.ro

Bibliografie complementară

Louis Favoreu, Les Cours constitutionnelles, PUF, Paris, 1998

Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, Paris, 2000

Ion Deleanu, Justiţia constituţională. Bucureşti, Lumina Lex, 1995

Ion Deleanu, Tratat de drept constituţional. Bucureşti, CH Beck, 2006

Dan-Claudiu Dănișor, Tratat de drept constituțional și instituții politice, editura C.H.Beck, 2007

Lucian Chiriac, Controlul constituţionalităţii ordonanţelor Guvernului. Cluj-

Napoca, Editura Accent, 2004


Cronicile de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale din periodicele: Curierul Judiciar, Pandectele Române, Dreptul etc.

 

PROCEDURI CIVILE SPECIALE, Lect. univ. dr. Claudiu BĂRA

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII. CONF.UNIV.DR. A.CIRCA

Teme

1. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între Codul civil de la 1865 şi Codul civil în vigoare; înscrierea în cartea funciară.

2. Dreptul de preemţiune cu privire la terenuri, în concepţia noului Cod civil: înscrierea în cartea funciară.

3. Circulaţia juridică a terenurilor în lumina noului Cod civil.

4. Clauza de inalienabilitate în concepţia noului Cod civil.

5. Comentariu al noilor reglementări cu privire la convenţia matrimonială în materie imobiliară.

6. Locuinţa familială în noul Cod civil: regim juridic, înscrierea în cartea funciară. 

7. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare: între Codul civil de la 1865 şi noua reglementare civilă.

8. Partajul în lumina noilor reglementări.

9. Acțiunea în rectificarea înscrierilor de carte funciară.

10. Uzucapiunea.

SISTEME JUDICIARE COMPARATE , Prof.univ. dr. Ioan LEȘ

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

JURISDICȚIA CEDO ÎN DOMENIUL DREPTULUI JUDICAR  PRIVAT  , Lect. univ. dr. Claudiu BĂRA

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

SANCȚIUNI PROCEDURALE, -LECTOR UNIV. DR. VIORICA DUMITRACHE

Temă referat la alegere (analiză teoretică și practică a unei instituții din materia analizată).

Participanții la procesul civil, Conf. univ. dr. GH. COMĂNIȚĂ

Teme referat

1.Coparticiparea procesuală.

2. Intervenția voluntară principală.

3. Intervenția voluntară  accesorie.

4. Asemănări și deosebiri între intervenția principală și intervenția accesorie.

5. Chemarea în judecată a altor persoane.

6 Chemarea în garanție.

7. Arătarea titularului dreptului

8.Introducerea forțată în procesul civil, din oficiu, a altor persoane.

9. Reprezentarea legală în proces.

10. Reprezentarea convențională a persoanei fizice în procesul civil.

11. Participarea Ministerului Public în procesul civil.

Bibliografie:

1. I. Leș, Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole, Ed. CH. Beck, București 2013.

2. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Universul juridic, București 2013.

3. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole, Editura Universul juridic, București 2013, vol. I.

4. M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol.I, Editura Universul juridic, București 2013;

5. Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole,  coordonator Gabriel Boroi, Ed Hamangiu, București 2013.vol.I.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teme referat I.D.P.R., semestrul I


TEORIA ACTULUI JURIDIC CIVIL- Prof.univ.dr. O. UNGUREANU

TEME REFERAT OBLIGATORIE- ROLUL VOINȚEI PRIVATE ÎN MATERIA PRESCRIPȚIEI EXTINCTIVE.

INSTITUŢII DE DREPT JUDICIAR PRIVAT – Prof.univ.dr. I. LEŞ

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

PERSOANA FIZICĂ ŞI DREPTURILE PERSONALITĂŢII -Prof.univ.dr. OVIDIU UNGUREANU

TEMĂ REFERAT OBLIGATORIE  – APĂRAREA DREPTURILOR NEPATRIMONIALE.

SUCCESIUNI. TESTAMENTUL. Concept, clasificare, conținut și efecte. –Prof.univ.dr. A. BACACI

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ÎN SPAȚIUL EUROPEAN– Conf.univ.dr. Eugenia  FLORESCU

Pentru masteranzii care nu au participat la convocări și doresc să parcurgă aceasta materie pot lua legătura cu d-na profesoară pe adresa de mail andreea.tarsia@gmail.com. (unde vor primii informații legate de teme).

CONTRACTE DE COMEŢ INTERNAŢIONAL – Prof.univ.dr. R. GEAMĂNU

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

DREPTURI REALE PRINCIPALE- Prof.univ.dr. OVIDIU UNGUREANU

TEME REFERAT

1.LIMITELE CONVENȚIONALE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.

2.LIMITELE JUDICIARE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.

SISTEME DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ - Conf.univ.dr. GH. COMĂNIȚĂ

TEMĂ REFERAT

1. Acţiunea în rectificare în sistemul Decretului-Lege nr. 115/1938 şi în sistemul actualului Cod Civil. Aspecte comparative.

2. Acţiunea în prestaţie tabulară în sistemul Decretului-Lege nr. 115/1938 şi în sistemul actualului Cod Civil. Aspecte comparative.

3. Principiul efectului constitutiv al înscrierii în cartea funciară  în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de actualul Cod civil.

4.Aplicarea în timp a legislaţiei din România privind publicitatea imobiliară.

5. Principiul publicităţii materiale în sistemul actualului Cod Civil

Bibliografie:

M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, Editura Universul juridic, Bucureşti,2011, vol. I şi II

Andrea-Annamaria Chiş, Publicitatea imobiliară în concepţia noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.

Mihaela Mineran, Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice. Cartea funciară,  Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.

Aurelia Rusu, Publicitate imobiliară. Cărţile funciare, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.

 

Raportul juridic individual şi colectiv de muncă - Conf.univ.dr. Marioara ȚICHINDELEAN

Teme referat:

1.      Informarea lucrătorilor.

2.      Contractele de muncă cu element de extraneitate.

3.      Forma contractului individual de muncă.

4.      Flexicuritatea în raporturile de muncă.

5.      Munca precară.

6.      Contractul individual de muncă și contractele civile: repere comparative.

7.      Revocarea măsurilor unilaterale dispuse de angajator.

8.      Consecințele constatării nelegalității sau netemeiniciei deciziei de concediere.

9.      Contractul de stagiu.

10.  Raporturile de muncă ale zilierilor.

11.  Stabilirea şi recperarea prejudiciului produs de salariat prin acordul părţilor.

12.  Ucenicia la locul de muncă.

13.  Răspunderea disciplinară.

14.  Contracte şi acorduri colective.

15.  Reprezentativitatea partenerilor sociali.

16.  Declanşarea conflictului colectiv de muncă.

17.  Greva.

18.  Procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă, prin prisma noilor dispoziţii legale.
Bibliografie orientativă.

1.       I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

2.       A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

3.       Alexandru Țiclea, Concedierea, Editura Universul Juridic, București, 2014.

4.       Alexandru Țiclea, Demisia., Editura Universul Juridic, București, 2013.

5.       Alexandru Țiclea, Răspunderea disciplinară, Editura Universul Juridic, București, 2014.

6.       Luminiţa Dima, Relaţii de muncă şi industriale în U.E., Ed.C.H.Beck, Bucureşti,2012.

7.       Carmen Nenu, Contractul individual de muncă, Editura C.H. Beck, București, 2014.

8.       Daniela Moțiu, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2014.

9.       Romulus Gidro, Dreptul muncii. Curs universitar, Editura Universul Juridic, București, 2014.

10.    Radu Răzvan Popescu, Dreptul muncii. Curs universitar, ediția a 4-a, Editura Universul Juridic, București, 2014

11.    Claudia Ana Moarcăș Costea, Dreptul colectiv al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2012.

12.    Claudia Ana Moarcăș Costea, Drept individual al muncii, Editura C.H. Beck, București, 2011.

13.    Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

14.    Nicolae Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne și comunitare, Editura Wolters Kluwer, București, 2009.

15.    Monica Gheorghe, Căi amiabile de soluționare a conflictelor de muncă, Editura Universul Juridic, București, 2010.

16.    Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.

17.    Raluca Dimitriu, Conflictele de munca si soluţionarea lor, Editura Tribuna Economica, Bucureşti, 2006.

18.    Alexandru Athanasiu, Luminiţa Dima, Dreptul muncii, Ed.All Beck, 2005.

-          Studii publicate în reviste de specialitate publicate (Dreptul; Revista română de dreptul muncii)
La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi.


Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

Referatele se vor susţine la 5 FEBRUARIE 2016, orele 15,00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

Drept comunitar al muncii - Lect. univ. dr. Monica GHEORGHE

Temele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.

Masterandul va alege o singură temă de referat, având legătură  cu activitatea pe care o desfășoară sau cu preocupările teoretice sau practice.

 1. Drepturi şi libertăţi privind munca garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950).
 2. Drepturi consacrate de Carta Socială Europeană (1961) şi Carta Socială Europeană revizuită (1996).
 3. Jurisprudenţă rezultată din aplicarea Cartei Sociale Europene.
 4. Impactul ratificării Cartei Sociale Europene asupra legislaţiei române a muncii.
 5. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă.
 6. Competența Uniunii Europene în domeniul relațiilor de muncă.
 7. Rolul partenerilor sociali în activitatea Uniunii Europene.
 8. Acordurile încheiate la nivel european de partenerii sociali și influența acestora asupra dreptului intern.
 9. Raportul dintre normele Uniunii Europene, normele Organizației Internaționale a Muncii și dreptul intern român în domeniul relațiilor de muncă.
 10. Rolul CJUE și a jurisprudenței CJUE asupra dreptului intern.
 11. Informarea lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.
 12. Tipuri de raporturi de muncă.
 13. Jurisprudența CJUE în materia formelor atipice de raporturi de muncă.
 14. Organizarea timpului de muncă.
 15. Jurisprudența CJUE cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă.
 16.  Comitetul european de întreprindere.
 17.  Protecţia lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului.
 18.  Transferul de întreprindere.
 19. Jurisprudența CJUE în materia concedierilor colective.
 20. Jurisprudența CJUE în materia transferului de întreprindere.
 21. Jurisprudența CJUE în materia formelor atipice de raporturi de muncă.
 22. Influenţa reglementărilor Consiliului Europei asupra legislaţiei interne a muncii.
 23. Sănătatea şi securitatea lucrătorului.
 24.  Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării în normele UE și jurisprudența CJUE.

25.    Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării în normele UE și jurisprudența CJUE.

26.    Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă în normele UE și jurisprudența CJUE.

27.   Protecţia tinerilor şi a femeilor în procesul muncii în normele UE și jurisprudența CJUE.

Număr de pagini: 6-10.

Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.

Bibliografie orientativă:

 1. R. Banplain, European Labour Law, Wolters Kluwer, 2014;
 2. P. Rodière, Droit social de l’Union Européenne, LGDJ, Paris, 2014;
 3. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
 4. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ediția a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 5. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, ediția a IX-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.
 6. L. Dima, Relaţii de muncă şi industriale în Uniunea Europeană, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 7. M. Gheorghe, Uniunea europeană și raporturile de muncă ale lucrătorilor, Editura Universul Juridic, București, 2015;
 8. C.Casian, A.M. Vlăsceanu, Drept social european, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012;
 9. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
 10. N. Voiculescu, Drept social european, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
 11. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009;
 12. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
 13. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
 14. C. Gîlcă, Drept social. Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.
 15. Codul European al muncii şi securităţii sociale, legislaţie tematică, ediţie îngrijită de Costel Gîlcă, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.

Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 1950

Carta Socială Europeană 1961

Codul european de securitate socială 1964

Convenţia pentru protecţia socială a agricultorilor 1970

Convenţia Europeană a securităţii sociale şi acordul complementar 1972

Convenţia europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant 1972

Regulament nr. 492 din 2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii


Directiva Consiliului 80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului.


Directiva Consiliului 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a-şi informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.

Directiva Consiliului 94/33/Ce din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă.

Directiva Consiliului 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES

Directiva Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective

Directiva Consiliului 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, afaceri sau părţi de întreprinderi sau afaceri

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4 noiembrie privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/88/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de angajare şi de muncă

Directiva 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului salarizării egale între femei şi bărbaţi

Directiva 92/85/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează

Directiva 99/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii pe durată determinată

Recomndarea Comisiei din 27 mai 1998-munca la domiciliu

Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 care stabileşte un cadru general relativ la informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană

Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului

Directiva Consiliului 94/33/CE din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

Siteuri: Comisia Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Referatele se vor susţine la 5 FEBRUARIE 2016, orele 15.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.

 

PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE,– Prof.univ.dr. I. LEŞ

TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

 

PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII. - Conf.univ.dr. A.CIRCA

Teme referate

1. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între Codul civil de la 1865 şi Codul civil în vigoare; înscrierea în cartea funciară.

2. Dreptul de preemţiune cu privire la terenuri, în concepţia noului Cod civil: înscrierea în cartea funciară.

3. Circulaţia juridică a terenurilor în lumina noului Cod civil.

4. Clauza de inalienabilitate în concepţia noului Cod civil.

5. Comentariu al noilor reglementări cu privire la convenţia matrimonială în materie imobiliară.

6. Locuinţa familială în noul Cod civil: regim juridic, înscrierea în cartea funciară. 

7. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare: între Codul civil de la 1865 şi noua reglementare civilă.

8. Partajul în lumina noilor reglementări.

9. Acțiunea în rectificarea înscrierilor de carte funciară.

10. Uzucapiunea.