ANUNȚ IMPORTANT!!

Masteranzii de la toate specializările, anul I-II, care ocupă locuri bugetate au obligația, de a veni la secretariat să încheie contractul de finanțare până la data de 20.11.2015, de luni până vineri , între orele 9-15.

ANUNT IMPORTANT!!!

Masteranzii de la specializarile A.P.E. , anul I, D.E. - prezenta obligatorie la convocarile  Prof. univ. dr. Manuel Gutan si  Prof. univ. dr. Bianca Gutan!!( celor care nu participa la convocare nu li se va accepta spre corectare referatul!!)

PERIOADA DEPUNERE DOSARE BURSA SOCIALA !!


BURSE SOCIALE

(Regulamentul se gaseste postat pe site-ul ULB Sibiu)

Dosarul de bursă socială trebuie să cuprindă:

1.    Cerere de acordare a bursei sociale

2.    Acte doveditoare pentru stabilirea numărului membrilor de familie:

-         copie certificat naştere solicitant;

-         copie certificat naştere (fraţi, surori);

-         copie acte de indentitate (părinţi);

-         copie certificat de căsătorie (părinţi);

-         copie după sentinţa de divorţ (dacă este cazul);

-         copie certificat de deces (dacă este cazul);

-         copia actului din care rezultă calitatea de tutore (dacă este cazul).

3.    Acte doveditoare pentru stabilirea venitului familiei (pe ultimele trei luni IUNIE, IULIE ,AUGUST, ), după caz:

-         adeverinţe din care să rezulte venitul net al persoanelor încadrate în muncă  ;

-         cupoane de pensie;

-         cupoane ajutor social;

-         cupoane pensie alimentară;

-         adeverinţe eliberate de organele financiare - teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;

-         declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de alte venituri (legalizată şi autentificată de notar public autorizat).

-         adeverinţă elev /student, pentru fraţii aflaţi în întreţinerea familiei.

 

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATELE DE SPECIALIZARE PÂNĂ LA DATA DE 23.10.2015 ORA 15.00