depunere referate

Perioada de examene si depunere referate 3.02.2014 – 7.02.2014. (referatele se depun la secretariat!)

teme referat APE, anul I

Legislația transporturilor în U.E., lector univ. dr. Corina Petică Roman
Teme referate:
1.Transportul feroviar în U.E.
2.Transportul rutier în U.E.
3.Transportul maritim în U.E.
4.Transportul aerian în U.E.
5.Transportul intermodal în U.E., rețele transeuropene.



POLITICI EUROPENE MONETARE ŞI BANCARE
Asist.Univ.dr. A. RUSU

TEME:
1. Banca Centrală Europeană

Bibliografie:
1. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu – Drept comunitar, parte specială
2. Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
3. Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
4. Valentin Prisecaru – Politicile comune ale UE, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
5. Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, Ed. All beck, Bucureşti, 2006


PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI, prof.univ.dr. Bianca GUȚAN
Teme referate- orientativ -
1. Antecedente istorice ale dreptului internaţional al drepturilor omului: dreptul internaţional umanitar
2. Protecţia drepturilor culturale în dreptul internaţional contemporan
3. Protecţia drepturilor social-economice în dreptul internaţional
4. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului
5. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
6. Protecţia minorităţilor în dreptul internaţional
7. Convenţia ONU privind drepturile copilului
8. Convenţia ONU privind eliminarea oricărei forme de discriminare faţă de femei
9. Convenţia ONU privind drepturile muncitorilor migranţi şi ale familiilor acestora
10. Convenţia ONU privind eliminarea oricărei forme de discriminare rasială
11. Sistemul interamerican de protecţie a drepturilor omului
12. Sistemul african de protecţie a drepturilor omului
13. Carta arabă a drepturilor omului
14. Organizaţii neguvernamentale de protecţie a drepturilor omului
15. Organizaţia pentru Securitate şi cooperare în Europa şi drepturile omului
BIBLIOGRAFIE
1. Bianca Selejan-Guţan, Laura-Maria Crăciunean, Drept internaţional public, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
2. Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului, Editura C.H.Beck, 2008
3. Laura-Maria Crăciunean, Protecţia drepturilor culturale în dreptul internaţional, Editura C.H.Beck, 2011
4. R.Miga-Beşteliu, Catrinel Brumar, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura Universul Juridic, 2010
5. Corneliu-Liviu Popescu, Protecţia internaţională a drepturilor omului, Editura All Beck, 2001
6. Colecţia revistei Noua revista de drepturile omului, Editura C.H.Beck, începând cu anul 2005
7. Cristian Jura, Drepturile omului. Drepturile minorităţilor naţionale, Editura C.H.Beck, 2006
8. Internet: www.un.org, www.oas.org (Organizaţia Statelor Americane), www.africa-union.org (Uniunea Africană)
NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3. Se pot propune şi alte teme de referate decât cele indicate, sau alte surse bibliografice, dacă fac parte din tematica cursului

INTRODUCERE ÎN U.E.M.- Conf.univ.dr. CRISTINA ONEŢ
TEMA REFERAT – MONEDA EURO
Bibliografie:
1. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu – Drept comunitar, parte specială
2. Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
3. Codul fiscal
4. Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
5. Valentin Prisecaru – Politicile comune ale UE, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
6. Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, Ed. All beck, Bucureşti, 2006


EVOLUȚIA ISTORICĂ ȘI DEZVOLTAREA VIITOARE A U.E.- REFORME ȘI OPȚIUNI, Conf.univ.dr.Manuel GUȚAN
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.


DREPT EUROPEAN I. - Conf.univ.dr. Daiana VESMAŞ

TEMATICA PENTRU REFERATE:

1. Bazele teoretice şi evoluţia istorică a procesului integrativ european
2. Premisele şi procedura unificării europene
3. Constituirea comunităţilor europene şi natura juridică a acestora
4. Personalitatea juridică şi competenţele comunităţilor europene
5. Etapele evoluţiei instituţionale a sistemului comunitar european
6. Supranaţionalitatea comunităţilor europene
7. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
8. Regimul juridic al Regulamentelor
9. Regimul juridic al Directivelor
10. Sistemul instituţional european actual – Prezentare generală
11. Profilul actual al Uniunii Europene – Statele membre – date generale, prezentare politico-juridică şi economică
12. Actul Unic European şi rolul său în evoluţia istorică şi instituţională a comunităţilor europene
13. Europa de la Piaţa Comună la Uniunea Europeană
14. Europa de la national la federal
15. Extinderea comunităţilor europene şi consecinţele acesteia asupra sistemului instituţional comunitar european
16. Tratatul de la Maastricht şi crearea Uniunii Europene
17. Reforma sistemului comunitar european prin Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nisa
18. Etapele integrării economice şi politice a statelor
19. Uniunea Europeană şi piaţa mondială Relaţiile externe ale Uniunii Europene
20. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul intern al statelor membre
21. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul internaţional public
22. Principiile generale ale dreptului comunitar european
23. Principiile generale ale sistemului instituţional comunitar european
24. Principii constituţionale ale Uniunii Europene
25. Partidele politice din Europa şi partidele europene
26. Instituţiile de decizie ale Comunităţii şi Uniunii Europen
27. Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene
28. Comisia Europeană şi rolul său în cadrul sistemului instituţional comunitar european
29. Parlamentul European şi evoluţia rolului său instituţional
30. Curtea Europeană de Justiţie – Instanţă de judecată supranaţională
31. Acţiunile în faţa Curţii Europene de Justiţie
32. Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie
33. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în evoluţia şi dezvoltarea dreptului comunitar european
34. Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar
35. Sistemul european al băncilor centrale şi Banca Centrală Europeană
36. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor
37. Mediatorul European şi Responsabilul European pentru Protecţia Datelor
38. Tribunalul Funcţiei Publice
39. Agenţiile şi institutele comunitare
40. Europol şi Eurojust
41. Romania şi Uniunea Europeană - De la acordurile bilaterale la statutul de membru cu drepturi depline
42. Aderarea României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
43. Tratatul de aderare al României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
44. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi viitorul Uniunii Europene
45. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
46. Regimul juridic al Regulamentelor
47. Regimul juridic al Directivelor
48. Regimul juridic al deciziilor, recomandărilor şi avizelor
49. Sistemul de competenţe în cadrul Uniunii Europene
50. Principiul subsidiarităţii
51. Principiul proporţionalităţii
52. Principiul solidarităţii şi non-discriminării
53. Supremaţia dreptului comunitar european
54. Proceduri decizionale în cadrul Comunităţii şi Uniunii Europene
55. Instituţii de decizie şi instituţii care participă la procesul decizional european
56. Evoluţia şi perspectivele rolului Parlamentului European în procesul decizional european
57. Procedura decizională clasică
58. Procedura cooperării
59. Procedura co-deciziei
60. Actele juridice şi procedurile decizionale potrivit noii Constituţii a Uniunii Europene
61. Procesul decizional, reprezentarea şi recunoaşterea internaţională
62. Instrumente de decizie şi acţiune în domeniul politicii externe
63. Instrumente juridice de acţiune comună în domeniul politicii externe
64. Acţiuni, strategii şi parteneriate în domeniul politicii externe şi de securitate comună
65. Instrumente politice şi juridice de decizie şi acţiune comună în cadrul politicii din domeniul justiţiei şi afacerilor interne
66. Comunitarizarea deciziei în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală

Notă: Tematica de mai sus are un caracter orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.

Bibliografie utilă:

1. Dana Victoria Savu, Integrarea Europeană – dimensiuni şi perspective, Edit. Oscar Print,
Bucureşti, 1996
2. Andrei Marga, Filosofia Unificării Europene, Ediţia a II-a, Biblioteca Apostrof, Cluj-
Napoca, 1997
3. Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană – Trecut, Prezent, Viitor, Edit. Trei, Bucureşti,
1998
4. Corina Leicu, Drept comunitar, Edit.Lumina Lex, Bucureşti, 1998
5. Mihaela Luţaş, Integrarea Economică Europeană, Edit. Economică, Bucureşti, 1999
6. Nicolae Sută, Integrarea Economică Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999
7. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar european, Edit. Actami,
Bucureşti, 1999
8. Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Edit. Institutul European, Bucureşti, 1999
9. Octavian Manolache, Justiţia comunitară, Edit. All Beck, Bucureşti, 1999
10. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Edit. Teora, Bucureşti, 2001
11. Nicoleta Diaconu, Sistemul Instituţional al Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
12. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
13. Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2001
14. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Edit. Actami, Bucureşti, 2001
15. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
16. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
Bucureşti, 2001
17. Graham W. Giles, Administrarea Justiţiei în Comunitate, Standarde şi reglementări
internaţionale, Edit. Expert, 2001
18. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
19. Daniel Dăianu, România şi Uniunea Europeană - Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere
economică, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
20. Fabian Gyula, Curtea de Justiţie Europeană, Instanţă de Judecată Supranaţională, Edit.
Rosetti, Bucureşti, 2002
21. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
22.Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituţional, Edit. Economică,
Bucureşti, 2003
23. Augustin Fuerea, Drept comunitar european.Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
2003
24. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente juridice
fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
25. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
26. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
GrafNet, Oradea, 2004
27. Dumitru Mazilu, Integrarea Europeană – Drept Comunitar şi Instituţii Europene, Edit.
Lumina Lex, Bucureşti, 2004
28. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
29. Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
30. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
31. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
Bucureşti, 2005
32. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
33. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Economic la Politic, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
34. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Naţional la Federal, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
35. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Edit.
All Beck, Bucureşti, 2005
36. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
37. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE Politicile Extinderii, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2006
38. Luciana Ghica, România şi Uniunea Europeană, Edit. Meronia, Bucureşti, 2006
39. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
40. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
41. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
42. Jeremy Rifkin, Visul European. Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră „visul
american”, Edit.Polirom, Iaşi, 2007
43. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
44. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
Bucureşti, 1997
45. Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie
Europeană – Hotărâri comentate, Edit. Wolters Kluwers Romania, Bucureşti, 2007
46. Cristian Popa, Justiţia Europeană – Dimensiuni, repere, perspective, Edit. Concordia, Arad,
2007
47. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
Bucureşti, 2007
48. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2007
49. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti, 2008
50. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,
2009
51. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,
doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009
52. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009
53. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-Napoca,
Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
54. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune
oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
55. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic Bucureşti,
Ediţia 2010 sau 2010.
56. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic,
Bucureşti, 2011
Recomandare: Pentru temele cu caracter strict instituţional, recomandăm utilizarea
bibliografiei mai recente de anul 2009.
Adrese utile din Internet:
www. europa.eu.int
www. inforeuropa.ro
www. mie.ro
www.uniuneaeuropeana.go.ro
www. ecb.int
www. eib.org
www. esc.eu.int
www. cor.eu.int
www.ue.eu.int
www.curia.eu.int
www. eurojust.eu.int
www.europol .eu.int
www. euro-ombudsman.eu.int
www. europarl.eu.int
www. edps.eu.int
www. cordis.lu
www. bookshop.eu.int
www. eurobserver.com
www. euractiv.ro
www. ier.ro
www. mae.ro
www. roumisue.org
www. euro-info.ccir.ro
www. bibnat.ro
www. bcub.ro

Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:

a. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
b. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
c. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
d. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
e. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
f. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
g. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)



teme referat APE, anul II


REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE PRIVIND UN COD CIVIL EUROPEAN
- Conf.univ.dr. GH. COMĂNIŢĂ
TEME REFERAT
1. Pentru sau contra unui Cod civil european;
2. Masuri reparatorii aflate la dispoziţia cumpărătorului în Propunerea de Regulament privind Legislaţia europeana comuna în materie de vânzare, comparativ cu Noul Cod civil român
Bibliografie.
C. Toader, Drept civil.Contracte speciale. Studiu al doctrinei şi jurisprudentei straine, ed. A III a Ed All Back, Bucureşti 2008.
Yves Lequette, Vers un code civil europeen? Articol disponibil la http://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-4-page-97.htm
C. MACOVEI, Dreptul european al contractelor, Ed. Univ. ”Al. I. Cuza”, Iaşi,
2008, ed. a II-a.
2. C. MACOVEI, Unificarea dreptului contractelor, Ed. Junimea, Iaşi, 2005.
3. V. PĂTULEA, Gh. STANCU, Dreptul contractelor, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2008.
4. C.T. UNGUREANU, Dreptul European privat al afacerilor, Ed. Junimea, Iaşi,
2002.
5. A. HARTKAMP et alii (ed.), Towards a European Civil Code, Kluwer Law
International, The Hague/London/Boston, 1998, ed. a II-a.
6. A. KASSIS, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, L.G.D.J.,
Paris, 1993.
7. A. M. LOPEZ-RODRIGUEZ, Lex Mercatoria and Harmonization of Contract
Law in the EU, DJØF Publishing, Copenhagen, 2003.
8. FR. WERRO, L’Européanisation du droit privé – Vers un Code civil européen?,
Ed. Universitaires, Fribourg, 2003, ed. a II-a.
9. H. AUBRY, L’influence du droit communautaire sur le droit français des contrats,
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2002.
10. J.H. KÖTZ, A. FLESSNER, European Contract Law, vol. I, Clarendon Press,
Oxford, 1997.
11. K.-P. BERGER, The Creeping Codification of the Lex Mercatoria, Kluwer Law
International, The Hague/London/Boston, 1999.
12. O. LANDO, The Harmonization of European Contract Law through a Restatement
of Principles, Oxford, 1997.
13. O. LANDO, E. CLIVE, A. PRÜM, R. ZIMMERMANN (eds.), Principles of
European Contract Law, Part III, Kluwer Law International, The Hague, London,
Boston, 2003.
14. P. KAYE, The New Private International Law of Contract of the European
Community (Implementation of the EEC’s Contractual obligations Convention in
England and Wales Under the Contracts Applicable Law Act 1990), Dartmouth,
Aldershot/Brookfiel USA/Hong Kong/Singapore/Sydney, 1993.
15. R. GOODE, H. KRONKE, E. McKENDRICK, J. WOOL, Transnational
Commercial Law – International Instruments and Commentary, Oxford University
Press, Oxford, 2004.
16. R.PLENDER, M. WILDERSPIN, The European Contracts Convention – The
Rome Convention on the Choice of Law for Contracts, Sweet & Maxwell, London,
2001, a II-a ediţie.
17. S. GRUNDMANN, J. STUYCK (ed.), An Academic Green Paper on European
Contract Law, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002.


PROTECŢIA MEDIULUI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN.
Asist.univ.dr. ALEXANDRA RUSU
TEME REFERAT:
1. Programe de acţiune pentru mediu la nivelul U.E.
2. Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul dreptului mediului în România.
3. Răspunderea pentru dauna ecologică la nivelul UE.
4. Instrumentele politicii de mediu.
5.Dezvoltarea politicii de mediu la nivelul U.E.

BIBLIOGRAFIE
1. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti,2003
2. Mircea Duţu, Dreptul internaţional şi comunitar al mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1995
3. Octavian Manolache, Drept comunitar, Ed. a IV-a, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
4. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – partea specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
5. Vasile Ciocan, Liviu Tăut, Nuna Emil, Drept european. Instituţii Europene. Politice europene. Fonduri structurale, Ed. GrafNet, Oradea, 2007
6. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu, Drept comunitar - parte specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
7. Petre Prisecaru, Politici comune ale UE, Ed. Economica, Bucuresti, 2004
8. Iordan Gheorghe Barbulescu, Europa Mea. Politica de Mediu, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2007



PRINCIPII DE DREPT PRIVAT EUROPEAN- Lect.univ.dr. A. Circa
TEME REFERATE
1. Comentariu al Regulamentului CE nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Roma I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

2. Comentariu al Regulamentului CE nr. 864/2007 privind conflictele de legi în materie necontractuală (Roma II) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

3. Comentariu al Regulamentului CE nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Bruxelles I) prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

4. Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

5. Comentariu al Regulamentului CE nr. 805/2004 privind creare unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

6. Comentariu al Regulamentului CE nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, prin prisma principiilor de drept internaţional privat.

7. Comentariu al Regulamentului CE nr. 4/2009 privind obligaţiile de întreţinere.

8. Comentariu al Regulamentului CE nr. 861/2007 cu privire la procedura micilor litigii.


PRACTICĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ- Conf.univ.dr. DAIANA VESMAȘ
Teme referat
1.Referat privind organizarea și funcționarea unei autorități a Administrației Publice la alegerea masterandului.
2.Serviciile publice locale.

LIBERA CIRCULAŢIE A MARFURILOR ŞI CAPITALURILOR ÎN UE-
Conf.univ.dr. R.GEAMĂNU
Tema referat- la alegere să se încadreze în disciplină.


INSTITUŢII JUDICIARE COMPARATE – Prof.univ.dr. IOAN LEȘ
TEMA REFERAT- la alegere, să se încadreze în disciplină.

FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC ÎN ROMÂNIA ŞI U.E.
Lect.univ.dr. ANA MOCANU SUCIU
TEME REFERAT:
1.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public
2.Fundamentele constituţionale ale funcţiei publice şi funcţionarului public în state ale UE
3.Fundamentele funcţiei publice comunitare şi funcţionarului public comunitar în UE
4.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public în state ale UE
5.Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public în UE
6.Desemnarea funcţionarilor publici în state ale UE
7.Desemnarea funcţionarilor publici în UE
8.Instituţii de management a funcţiei publice în state ale UE
9.Instituţii de management a funcţiei publice comunitare în UE
10.Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici în state ale UE
11.Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici comunitari în UE
12.Managementul raportului de serviciu al funcţionarului public în state ale UE
13.Managementul raportului de serviciu al funcţionarilor publici comunitari în UE
14.Regimul disciplinar al funcţionarilor publici în state ale UE
15.Regimul disciplinar al funcţionarilor publici comunitari în UE
16.Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici în state ale UE
17.Încetarea raportului de serviciu al funcţionarilor publici comunitari în UE
Nota
În cazul referatelor care vizează state ale UE se poate aborda tema fie comparativ in doua sau mai multe state fie in câte un stat, dar cu o dezvoltare mai amplă.
Bibliografie orientativa
Veginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu – Statutul funcţionarului comunitar
Verginia Vedinaş – Deontologia vieţii publice
Ioan Alexandru – Tratat de administraţie
Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ
Valentin Prisăcaru – Funcţionarii publici
Mocanu-Suciu Ana – Deontologia funcţiei publice
Lucica Matei – Management public
Cristian Clipa – Drept administrativ. Teoria funcţiei publice
www.gallica.fr
www.europerana.eu
Regulamentul european cu privire la statutul funcţionarilor comunitari ataşat
Revista transilvana de administraţie publică – www.rtsa.ro
www.ier.ro
www.anfp.gov.ro
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi legislaţia secundară
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici

teme referat MPL, anul II

STATUTUL POLITISTULUI LOCAL UN ROMANIA ȘI STATELE UE, Asist.univ.dr. ANA MOCANU-SUCIU
TEME REFERATE
1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA POLITIEI LOCALE
2. CALITATEA POLITISTULUI LOCAL DE AGENT CONSTATATOR ÎN DOMENIUL CONTRAVENȚIILOR
3. ATRIBUȚII ALE POLITISTULUI LOCAL ÎN DOMENIUL CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLICE
4. ATRIBUȚII ALE POLITISTULUI LOCAL ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
5. ATRIBUȚII ALE POLIȚISTULUI LOCAL ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI
6. ATRIBUȚII ALE POLIȚISTULUI LOCAL ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE
7. STATUTUL POLIȚISTULUI LOCAL ÎN COMPARAȚIE CU STATUTUL FUNCȚIONARULUI PUBLIC
8. DESCENTRALIZAREA ACTIVITĂȚII DE POLIȚIE- PREMISĂ A INSTITUȚIEI POLIȚIEI LOCALE
9. RAPORTURILE POLIȚIEI LOCALE CU POLIȚIA NAȚIONALĂ, JANDARMERIA, PREFECTUL, PRIMARUL, CONSILIUL LOCAL ȘI CELELALTE AUTORITĂȚI PUBLICE
10. RASPUNDEREA DISCIPLINARĂ A POLIȚISTULUI LOCAL
11. DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE POLIȚISTULUI LOCAL

BIBLIOGRAFIE
LEGEA 155/2010 PRIVIND POLIȚIA LOCALĂ
LEGEA 218/2002 PRIVIND POLIȚIA ROMÂNĂ
LEGEA 360/2002 PRIVIND STATUTUL POLIȚISTULUI
LEGEA 188/1999 PRIVIND STATUTUL FUNCȚIONARULUI PUBLIC
www.legifrance.fr
Revista Prolex
Ana Mocanu-Suciu-Deontologia funcției publice
Iordan Nicola-Drept administrativ
Petre Miculescu-Statul de drept
Corneliu Bârsan- Convenția Europeană a Drepturilor Omului
Verginia Ve3dinaș, Constanța Călinoiu- Statutul funcționarilor publici comunitari
NOTĂ: referatele vor cuprinde referiri la statute ale politistilor locali din alte tări ori la statutul functionarilor comunitari.
Referatele vor avea intre 5 si 10 pagini, cu note de subsol care să indice sursa bibliografică si bibliografie la sfarșitul referatului


RELAŢII PUBLICE, FILOSOFIE, ŞI COMUNICARE ÎN U.E.
– Conf.univ.dr. Carmen POPA
TEME REFERAT
1. Comunicarea, principala metodă de realizare a relațiilor publice.
2. Despre comunicare și importanța ei.
3. Tipuri de comunicare.
4. Limbaj și comunicare.
5. Comunicarea verbală.
6. Comunicarea non verbală. Limbajul gestului.
7. Comunicarea element esențial al societății.
8. Obstacole în calea comunicării.
9. Comunicarea de masă.
10. Comunicarea interpersonală.
11. Regulile și trăsăturile conversației.
12. Comunicarea de grup.
13. Procese și disfuncții de comunicare de grup.
14. Comunicarea în organizații.
15. Comunicarea și conducerea.
16. Comunicarea managerială.
17. Comunicarea în instituțiile publice.
18. Fenomene ale comunicării de masă.
19. Mijloacele de comunicare electronică.
20. Comunicarea în situații de criză.
21. Comunicarea în prevenirea, reducerea și rezolvarea conflictelor.
22. Comunicare și manipulare.
23. Comunicare în public, cu publicul și pentru public.
24. Tehnici de susținere a unui discurs în public.
25. Locuri publice organizaționale.
26. Relațiile publice și mass-media.
27. Tehnici de relații publice.
28. Noi tendințe în relațiile publice.
29. Negocierea.
30. Importanța comunicării în sfera relațiilor publice.
BIBLIOGRAFIE
1. Relații publice. Principii și strategii – Cristina Coman, Ed. Polirom,București, 2001
2. Fundamentele comunicării – Mihai Dinu, Ed. All, București, 2004
3. Comunicarea non verbală în spațiul public –Septimiu Chelcea, Ed. Tritonic, București, 2005
4. Relații publice și comunicare – Stancu Șerb, Ed. Teora, București, 2001
5. Introducere în sistemul mass-media – Mihai Coman, Ed. Polirom,București, 2004
6. Relații publice și publicitate – Flaviu Călin Rusu, Ed. Institutul European, Iași, 2001
7. Tehnici de comunicare – Evelina Graur, Ed. Mediamira, Cluj Napoca, 2001
8. Comunicarea și negocierea în afaceri – Ștefan Prutianu, Ed. Polirom, Iași, 1998
9. Tratat privind teoria și practica negocierilor – Dumitru Mazilu, Ed. Lumina Lex, București, 2002


PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ,Asist.univ.dr. ANA MOCANU-SUCIU
TEME REFERAT:
1. PRINCIPIILE CONSACRATE LEGISLATIV ÎN DOMENIUL PROTECTIEI DATELOR CU CARATER PERSONAL
2. AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONA - ANALIZA INSTITUŢIONALĂ
3. REŢINEREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE INSTITUŢIILE CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ŞI CERCETĂRII PENALE
4. REGIMUL JURIDIC AL COMUNICĂRII DATELOR CU CARATER PERSONAL CĂTRE TERŢI
5. REGULI SPECIALE CONSACRATE DE LEGEA nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prⁿm la 27 mai 2005
6. DISPOZIŢII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI PROTECŢIA VIEŢII PRIVATE ÎN SECTORUL COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE
7. DISPOZIŢII COMUNITARE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA PERSOANELOR
8. PROTECŢIA DATELOR COMERCIALE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ ELECTRONIC
9. CORELAŢIE ÎNTRE DREPTUL LA INFORMAŢIE ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
10. INCIDENŢA REGLEMENTĂRILOR EUROPENE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI ŞI A PRACTICII CEDO ÎN DOMENIUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRACTICĂ PROFESIONALĂ – Conf.univ.dr. NICOLAIE GH. ŞUTEU
TEMĂ REFERAT OBLIGATORIE
MODALITĂȚI DE ASIGURARE A MĂSURILOR DE ORDINE ÎN CAZUL DESTABILIZĂRILOR SOCIALE LA NIVELUL UNOR LOCALITĂȚI URBANE.


POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ –opțional
Conf.univ.dr. NICOLAIE GH. ŞUTEU

TEMĂ REFERAT OBLIGATORIE
IMPACTUL TRATATULUI DE LA LISABONA ÎN SFERA P.S.A.C., INSTRUMENTELE P.E.S.C. ȘI FINANȚAREA P.E.S.C.-ULUI.

POLIȚIA LOCALĂ ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE – Asist.univ.dr. ANA MOCANU-SUCIU
TEME REFERAT –
1. NOTIUNEA DE POLITIE. ISTORIC SI DREPT COMPARAT
2. ROLUL POLITIEI IN CADRUL AUTORITĂŢILOR DE CONTROL
3. ATRIBUTIILE POLITIEI LOCALE
4. STATUTUL POLITISTULUI LOCAL
5. ROLUL POLITIEI LOCALE IN CADRUL PROCEDURII DE CERCETARE PENALĂ
6. DREPTURILE POLITISTULUI LOCAL
7. OBLIGATIILE POLITISTULUI LOCAL
8. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA POLITIEI LOCALE
9. RAPORTURILE POLITIEI LOCALE CU STRUCTURILE POLITIENEŞTI NAŢIONALE
10. ATRIBUŢIILE POLIŢIEI LOCALE ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI RUTIERE
11. ATRIBUŢIILE POLIŢIEI LOCALE ÎN DOMENIUL DISCIPLINEI IN CONSTRUCŢII
12. ATRIBUŢIILE POLIŢIEI LOCALE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI
13. ATRIBUŢIILE POLIŢIEI LOCALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI

NEGOCIEREA ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ -Conf.univ.dr. NICOLAIE GH. ŞUTEU

TEMĂ REFERAT OBLIGATORIE
NEGOCIEREA –MANAGEMENTUL CONFLICTULUI IVIT ÎN CADRUL INSTITUȚIE. STRATEGII DE REZOLVARE A CONFLICTELOR

GLOBALIZAREA ȘI FENOMENUL CORUPȚIEI -opțional – Conf.univ.dr. N. GH. ŞUTEU
TEMĂ REFERAT OBLIGATORIE
DELIMITĂRI CONCEPTUALE, CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ TRANSNAȚIONALĂ, TRANSFRONTALIERĂ ȘI FENOMENUL GLOBALIZĂRII.

teme referat MPL, anul I

Realizarea dreptului- Conf.univ.dr. CARMEN POPA
Teme de referat:
1. Factorii de configurare a dreptului.
2. Dreptul şi Statul.
3. Principiile dreptului.
4. Dreptul în sistemul normativ social.
5. Norma juridică.
6. Izvoarele dreptului.
7. Tehnica elaborării actelor normative.
8. Realizarea dreptului ca parte a teoriei generale a dreptului.
9. Raportul juridic.
10. Răspunderea juridică.
11. Ramurile de drept.
12. Formele realizării dreptului.
13. Fazele procesului de aplicare a dreptului.
14. Interpretarea şi aplicarea dreptului.
15. Persoana fizică – parte a raportului de drept.
16. Persoana juridică – parte a raportului de drept.

Bibliografie selectivă:
Carmen Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. Luminalex,București,2001
Carmen Popa, Elemente de teoria generală a dreptului,Ed. Universiară Lucian Blaga, Sibiu, 2010
Andrei Sida, Daniel Berlingher, Teoria generală a dreptului, Ediţia a III-a, Editura Cordial Lex, Cluj Napoca, 2010.
Costică Voicu, Teoria Generală a Dreptului, Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
Ioan Santai, Teoria generală a dreptului, Editura Riso-print, Cluj Napoca, 2007.


PRACTICĂ PROFESIONALĂ- Conf.univ.dr. NICOLAIE GH. ŞUTEU
TEMA REFERAT-
1. Modalități de asigurare a măsurilor de ordine în situații speciale avându-se în vedere elementele situației operative polițienești.
2. Modalități și măsuri de intervenție în cazul depistării dispozitivelor expozive improvizate având în vedere elementele situației operative polițienești.


POLIȚIA ȘI PROTECȚIA EURIPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI-
Lect.univ.dr. LAURA CRĂCIUNEAN
Teme referate
a. Dreptul la viaţă în jurisprudenţa CEDO
b. România şi art. 3 al CEDO
c. Tortura în jurisprudenţa CEDO, în faza administrării probatoriului
d. România în jurisprudenţa CEDO privind dreptul la libertatea şi siguranţa persoanei
e. Cauze împotriva României în materia tratamentelor inumane şi degradante
f. Garanţiile persoanelor private de libertate

Bibliografie minimală:
1. Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
2. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, col., Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
3. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2004, 2006, 2008;
4. C. Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005, 2010;
5. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României, Editura Hamangiu, 2006;
6. Ovidiu Predescu, Mihail Udroiu, Convenţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
7. Noua Revistă de Drepturile Omului
8. Buletinul CEDO


MANAGEMENTUL ORGANIZĂRII ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE- Lect.univ.dr. C.NICOLESCU
Teme referat- temă la alegere, să se încadreze în disciplină.
SISTEME DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE ÎN STATELE U.E.- Lect.univ.dr. C.NICOLESCU
Teme referat- temă la alegere, să se încadreze în disciplină.
FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI POLIȚIENESC- Lect.univ.dr. C.NICOLESCU
Teme referat- temă la alegere, să se încadreze în disciplină.

FUNDAMENTE CONSTITUŢIONALE PRIVIND ACTIVITATEA DE POLIŢIE –
Lect.univ.dr. LAURA CRĂCIUNEAN
Teme referate
1. Protejarea libertăţii individuale la nivel constituţional şi organic, în România

2. Inviolabilitatea domiciliului – aspecte de drept constituţional şi organic, în România

3. Interzicerea muncii forţate şi obligatorii

4. Dreptul de petiţionare. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Aspecte de drept constituţional şi organic

5. Principiul caracterului excepţional al restrângerii unor drepturi sau libertăţi

6. Principiul priorităţii dreptului internaţional în materia drepturilor omului

7. Principii constituţionale aplicabile drepturilor şi libertăţilor fundamentale

8. Tortura în concepţia legiuitorului român


II. Bibliografie minimală:

1. Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
2. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, col., Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
3. Ştefan Deaconu, Drept constituţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;
4. Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
5. M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constituţiei României, Editura Rosetti, București, 2003;
6. Octavian Loghin, Tudorel Toader, Drept penal. Partea specială, Editura Şansa S.R.L., 1997 şi ediţiile următoare;
7. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2003, 2005;
8. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2004, 2006, 2008;
9. C. Bîrsan, Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005;
10. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României, Editura Hamangiu, 2006;
11. Ovidiu Predescu, Mihail Udroiu, Convenţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
12. Noua Revistă de Drepturile Omului;
13. Buletinul CEDO

teme referate Drept European

STATUTUL PERSOANEI FIZICE ȘI PERSOANEI JURIDICE ÎN U.E.- Lect.univ.dr. ADRIAN CIRCA
TEME DE REFERAT:
1. Căsătoria şi divorţul în dreptul internaţional privat.
2. Statutul persoanei juridice în dreptul internaţional privat.
3. Adopţia internaţională.


SISTEMUL MONETAR AL U.E.- Conf.univ.dr. CRISTINA ONEŢ
TEMA REFERAT – MONEDA EURO
Bibliografie:
1. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu – Drept comunitar, parte specială
2. Cristina Oneţ – Dreptul finanţelor publice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2005
3. Codul fiscal
4. Dan Drosu Şaguna, Dan Sova – Drept financiar public, Ed. All beck, Bucureşti, 2005
5. Valentin Prisecaru – Politicile comune ale UE, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
6. Octavian Manolache – Tratat de drept comunitar, Ed. All beck, Bucureşti, 2006


REGIMURI MATRIMONOALE EUROPENE- Prof.univ.dr. A. BACACI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.


PROTECŢIA MEDIULUI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN.
Asist.univ.dr. ALEXANDRA RUSU


TEME REFERAT:
1. Programe de acţiune pentru mediu la nivelul U.E.
2. Implementarea acquis-ului comunitar în domeniul dreptului mediului în România.
3. Răspunderea pentru dauna ecologică la nivelul UE.
4. Instrumentele politicii de mediu.
5.Dezvoltarea politicii de mediu la nivelul U.E.
6. Instituţii implicate în protecţia mediului la nivelul UE.

BIBLIOGRAFIE

1. Duţu Mircea, Politici publice de mediu,Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012
2. Simona-Maya Teodoroiu, Dreptul mediului şi dezvoltării durabile,Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009
3. Ernest Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Ed. Ch Beck, 2009
4. Mircea Duţu, Dreptul mediului, ed. aII-a, Ed. CH Beck , Bucureşti, 2008
5. Dan Vătăman, Instituţiile Uniunii Europene, Curs universitar, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011
6. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti,2003
7. Mircea Duţu, Dreptul internaţional şi comunitar al mediului, Ed. Economică, Bucureşti, 1995
8. Octavian Manolache, Drept comunitar, Ed. a IV-a, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2006
9. Nicoleta Diaconu, Dreptul Uniunii Europene – partea specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2007
10. Vasile Ciocan, Liviu Tăut, Nuna Emil, Drept european. Instituţii Europene. Politice europene. Fonduri structurale, Ed. GrafNet, Oradea, 2007
11. Nicoleta Diaconu, Viorel Marcu, Drept comunitar - parte specială. Politicile comunitare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
12. Petre Prisecaru, Politici comune ale UE, Ed. Economica, Bucuresti, 2004
13. Iordan Gheorghe Barbulescu, Europa Mea. Politica de Mediu, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2007


DISCIPLINA: PROCESUL DECIZIONAL ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ŞI UNIUNII EUROPENE, Conf.univ.dr. D. Vesmaş
TEMATICA PENTRU REFERATE:
1. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
2. Regimul juridic al Regulamentelor
3. Regimul juridic al Directivelor
4. Regimul juridic al deciziilor, recomandărilor şi avizelor
5. Sistemul de competenţe în cadrul Uniunii Europene
6. Principiul subsidiarităţii
7. Principiul proporţionalităţii
8. Principiul solidarităţii şi non-discriminării
9. Supremaţia dreptului comunitar european
10. Proceduri decizionale în cadrul Comunităţii şi Uniunii Europene
11. Instituţii de decizie şi instituţii care participă la procesul decizional european
12. Evoluţia şi perspectivele rolului Parlamentului European în procesul decizional european
13. Procedura decizională clasică
14. Procedura cooperării
15. Procedura co-deciziei
16. Actele juridice şi procedurile decizionale potrivit noii Constituţii a Uniunii Europene
17. Procesul decizional, reprezentarea şi recunoaşterea internaţională
18. Instrumente de decizie şi acţiune în domeniul politicii externe
19. Instrumente juridice de acţiune comună în domeniul politicii externe
20. Acţiuni, strategii şi parteneriate în domeniul politicii externe şi de securitate comună
21. Instrumente politice şi juridice de decizie şi acţiune comună în cadrul politicii din domeniul justiţiei şi afacerilor interne
22. Comunitarizarea deciziei în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală
Notă: Tematica de mai sus are un caracter orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.
Bibliografie utilă:
1. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
2. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
Bucureşti, 2001
3. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
4. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
5. Augustin Fuerea, Drept comunitar european. Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
2003
6. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae Purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente
juridice fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
7. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
8. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
GrafNet, Oradea, 2004
9. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
10. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
11. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
Bucureşti, 2005
12. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti,
2005
13. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa,
Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
14. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
15. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
16. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
17. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
18. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
19. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
Bucureşti, 2997
20. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
Bucureşti, 2007
21. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic,
Bucureşti, 2007
22. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti,
2008
23. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,
2009
24. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,
doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009
25. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009
26. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-
Napoca, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
27. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune
oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
28. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic
Bucureşti, Ediţia 2010 sau 2010.
29. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic,
Bucureşti, 2011
Adrese utile din Internet:
www. europa.eu.int
www. inforeuropa.ro
www. mie.ro
www.uniuneaeuropeana.go.ro
www.ue.eu.int
www. eurobserver.com
www. euractiv.ro
www. ier.ro
www. mae.ro
www. roumisue.org
www. euro-info.ccir.ro
www. bibnat.ro
www. bcub.ro

Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:

a. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
b. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
c. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.


Politica europeană comună în materie de transporturi – Lect.univ.dr. CORINA PETICĂ ROMAN
Teme referat:
1.Transportul feroviar în U.E.
2.Transportul rutier în U.E.
3.Transportul maritim în U.E.
4.Transportul aerian în U.E.
5.Transportul intermodal în UE, reţele transeuropene.


INSTITUŢII EUROPENE- REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE- Conf.univ.dr. D. Vesmaş
TEMATICA PENTRU REFERATE:
1. Bazele teoretice şi evoluţia istorică a procesului integrativ european
2. Premisele şi procedura unificării europene
3. Constituirea comunităţilor europene şi natura juridică a acestora
4. Personalitatea juridică şi competenţele comunităţilor europene
5. Etapele evoluţiei instituţionale a sistemului comunitar european
6. Supranaţionalitatea comunităţilor europene
7. Actele de drept comunitar european şi forţa lor juridică
8. Regimul juridic al Regulamentelor
9. Regimul juridic al Directivelor
10. Sistemul instituţional european actual – Prezentare generală
11. Profilul actual al Uniunii Europene – Statele membre – date generale, prezentare politico-juridică şi economică
12. Actul Unic European şi rolul său în evoluţia istorică şi instituţională a comunităţilor europene
13. Europa de la Piaţa Comună la Uniunea Europeană
14. Europa de la naţional la federal
15. Extinderea comunităţilor europene şi consecinţele acesteia asupra sistemului instituţional comunitar european
16. Tratatul de la Maastricht şi crearea Uniunii Europene
17. Reforma sistemului comunitar european prin Tratatul de la Amsterdam şi Tratatul de la Nisa
18. Etapele integrării economice şi politice a statelor
19. Uniunea Europeană şi piaţa mondială Relaţiile externe ale Uniunii Europene
20. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul intern al statelor membre
21. Raportul dintre dreptul comunitar european şi dreptul internaţional public
22. Principiile generale ale dreptului comunitar european
23. Principiile generale ale sistemului instituţional comunitar european
24. Principii constituţionale ale Uniunii Europene
25. Partidele politice din Europa şi partidele europene
26. Instituţiile de decizie ale Comunităţii şi Uniunii Europen
27. Consiliul European şi Consiliul Uniunii Europene
28. Comisia Europeană şi rolul său în cadrul sistemului instituţional comunitar european
29. Parlamentul European şi evoluţia rolului său instituţional
30. Curtea Europeană de Justiţie – Instanţă de judecată supranaţională
31. Acţiunile în faţa Curţii Europene de Justiţie
32. Procedurile în faţa Curţii Europene de Justiţie
33. Rolul jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în evoluţia şi dezvoltarea dreptului comunitar european
34. Curtea Europeană de Conturi şi bugetul comunitar
35. Sistemul european al băncilor centrale şi Banca Centrală Europeană
36. Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor
37. Mediatorul European şi Responsabilul European pentru Protecţia Datelor
38. Tribunalul Funcţiei Publice
39. Agenţiile şi institutele comunitare
40. Europol şi Eurojust
41. România şi Uniunea Europeană - De la acordurile bilaterale la statutul de membru cu drepturi depline
42. Aderarea României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
43. Tratatul de aderare al României la Comunitatea şi Uniunea Europeană
44. Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi viitorul Uniunii Europene
Notă: Tematica de mai sus are un caracter orientativ. Masteranzii pot veni cu propuneri de teme pe care le vor supune aprobării titularului de disciplină.
Bibliografie utilă:
1. Dana Victoria Savu, Integrarea Europeană – dimensiuni şi perspective, Edit. Oscar Print,
Bucureşti, 1996
2. Andrei Marga, Filosofia Unificării Europene, Ediţia a II-a, Biblioteca Apostrof, Cluj-
Napoca, 1997
3. Charles Zorgbibe, Construcţia Europeană – Trecut, Prezent, Viitor, Edit. Trei, Bucureşti,
1998
4. Corina Leicu, Drept comunitar, Edit.Lumina Lex, Bucureşti, 1998
5. Mihaela Luţaş, Integrarea Economică Europeană, Edit. Economică, Bucureşti, 1999
6. Nicolae Sută, Integrarea Economică Europeană, Editura Economică, Bucureşti, 1999
7. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar european, Edit. Actami,
Bucureşti, 1999
8. Daniel Seiler, Partidele politice din Europa, Edit. Institutul European, Bucureşti, 1999
9. Octavian Manolache, Justiţia comunitară, Edit. All Beck, Bucureşti, 1999
10. Dick Leonard, Ghidul Uniunii Europene, Edit. Teora, Bucureşti, 2001
11. Nicoleta Diaconu, Sistemul Instituţional al Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
12. Augustin Fuerea, Ion Filipescu, Drept instituţional comunitar, Edit. Lumina Lex, Bucureşti,
2001
13. Augustin Fuerea, Instituţiile Uniunii Europene, Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2001
14. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Edit. Actami, Bucureşti, 2001
15. Gilles Ferreol, Dicţionarul Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2001
16. Walter Cairns, Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Editura Universal Dalsi,
Bucureşti, 2001
17. Graham W. Giles, Administrarea Justiţiei în Comunitate, Standarde şi reglementări
internaţionale, Edit. Expert, 2001
18. Philippe Moreau Defarges, Instituţiile Europene, Editura Amarcord, Bucureşti, 2002
19. Daniel Dăianu, România şi Uniunea Europeană - Inflaţie, balanţă de plăţi, creştere
economică, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
20. Fabian Gyula, Curtea de Justiţie Europeană, Instanţă de Judecată Supranaţională, Edit.
Rosetti, Bucureşti, 2002
21. Documente de bază ale Comunităţii şi Uniunii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2002
22.Cornelia Lefter, Fundamente ale dreptului comunitar instituţional, Edit. Economică,
Bucureşti, 2003
23. Augustin Fuerea, Drept comunitar european.Partea generală. Edit. All Beck, Bucureşti,
2003
24. Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu, Nicolae purdă, Cătălin Drăghiciu, Instrumente juridice
fundamentale ale Uniunii Europene, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2003
25. Daiana Maura Vesmas, Drept instituţional comunitar european, Edit.Burg, Sibiu, 2003
26. Vasile Ciocan, Emil Nuna, Instituţii Europene. Noţiuni de drept comunitar. Editura
GrafNet, Oradea, 2004
27. Dumitru Mazilu, Integrarea Europeană – Drept Comunitar şi Instituţii Europene, Edit.
Lumina Lex, Bucureşti, 2004
28. Ovidiu Ţinca, Drept comunitar general, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
29. Marin Voicu, Jurisprudenţa comunitară, Edit. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
30. John McCormick, Sa intelegem Uniunea Europeană, Edit. Codecs, Bucureşti, 2005
31. Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană – Instituţii.Mecanisme, Edit. All Beck,
Bucureşti, 2005
32. Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, Edit.All Beck, Bucureşti, 2005
33. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Economic la Politic, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
34. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE de la Naţional la Federal, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2005
35. I.Gâlea, M.A.Dumitraşcu, C.Morariu, Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa, Edit.
All Beck, Bucureşti, 2005
36. Octavian Manolache, Tratat de Drept comunitar, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
37. Iordan Gheorghe Bărbulescu, UE Politicile Extinderii, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2006
38. Luciana Ghica, România şi Uniunea Europeană, Edit. Meronia, Bucureşti, 2006
39. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Edit. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006
40. Tudorel Ştefan, Introducere în dreptul comunitar, Edit. CH Beck, 2006
41. G.Gornig.I.E.Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2006
42. Jeremy Rifkin, Visul European. Despre cum, pe tăcute, Europa va pune în umbră „visul
american”, Edit.Polirom, Iaşi, 2007
43. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii. Edit. C.H.Beck, Bucureşti, 2007
44. Steven O. McGiffen, Uniunea Europeană, Ghid critic, Edit. R.A.Monitorul Oficial,
Bucureşti, 2997
45. Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin Flavius Costaş, Bogdan Ioniţă, Curtea de Justiţie
Europeană – Hotărâri comentate, Edit. Wolters Kluwers Romania, Bucureşti, 2007
46. Cristian Popa, Justiţia Europeană – Dimensiuni, repere, perspective, Edit. Concordia, Arad,
2007
47. Luciana Alexandra Ghica (Coord.), Enciclopedia Uniunii Europene, Edit. Meronia,
Bucureşti, 2007
48. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Europa Mea. Sistemul Instituţional, Edit. Tritonic, Bucureşti,
2007
49. Anamaria Groza, Uniunea Europeană. Drept instituţional. Edit.C.H.Beck, Bucureşti, 2008
50. I.E.Rusu, G.Gornig, Dreptul Uniunii Europene, Ediţia a 3a, Edit. C.H.Beck, Bucureşti,
2009
51. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene – Comentarii, jurisprudenţă,
doctrină, Edit.Hamangiu, Bucureşti, 2009
52. Jean-Luc Sauron, Curs de Instituţii Europene, Edit. Polirom, Iaşi, 2009
53. Fabian Gyula, Drept instituţional comunitar, Ediţia a 3a, Edit.Sfera Juridică Cluj-Napoca,
Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
54. Beatrice Andreşan Gheorghiu, Tudorel Ştefan, Tratatele Uniunii Europene.Versiune
oficială consolidată, Colecţia Legislaţie UE, Edit.Hamangiu Bucureşti, 2010
55. Dan Vătăman, Drept instituţional al Uniunii Europene, Edit. Universul juridic Bucureşti,
Ediţia 2010 sau 2010.
56. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a 5a, Edit. universul Juridic,
Bucureşti, 2011
Recomandare: Pentru temele cu caracter strict instituţional, recomandăm utilizarea
bibliografiei mai recente de anul 2009.

Adrese utile din Internet:
www. europa.eu.int
www. inforeuropa.ro
www. mie.ro
www.uniuneaeuropeana.go.ro
www. ecb.int
www. eib.org
www. esc.eu.int
www. cor.eu.int
www.ue.eu.int
www.curia.eu.int
www. eurojust.eu.int
www.europol .eu.int
www. euro-ombudsman.eu.int
www. europarl.eu.int
www. edps.eu.int
www. cordis.lu
www. bookshop.eu.int
www. eurobserver.com
www. euractiv.ro
www. ier.ro
www. mae.ro
www. roumisue.org
www. euro-info.ccir.ro
www. bibnat.ro
www. bcub.ro

Cerinţe de fond şi de formă privind (tehno-)redactarea referatelor:

a. Referatul trebuie să aibă o structură logică şi echilibrată care se va prezenta în cuprinsul acestuia
b. Referatul trebuie să fie redactat într-un limbaj academic cu utilizarea corectă şi riguroasă a conceptelor şi noţiunilor de specialitate
c. Referatul va fi elaborat şi redactat cu utilizarea a cel puţin 3 surse bibliografice actuale şi diferite, care vor fi identificate la sfârşitul lucrării precum şi cu utilizarea corectă a trimiterilor bibliografice în subsolul paginilor.
d. Referatul se va tehnoredacta cu font Times New Roman CE, caractere de 14, la un rand
e. Intinderea referatului va fi de 6-15 pagini
f. Depunerea referatului se face la secretariatul Departamentului pentru studii universitare de Masterat al Facultăţii, până cel mai târziu la data înscrisă în calendarul activităţilor didactice şi de evaluare.
g. Referatele care prezintă actualitate şi originalitate precum şi cele care discută probleme controversate vor putea fi selectate pentru publicare în una din publicaţiile oficiale ale Facultăţii (Revista Acta Universitatis Cibiniensis Seria Jurisprudentia sau într-una din publicaţiile Centrelor de Cercetare Ştiinţifică din cadrul Facultăţii.)



Dreptul european al drepturilor omului, Prof. univ. dr. Bianca Guţan
Tematică referate:
1. Dreptul la viaţă în practica CEDO
2. Dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor inumane şi degradante, în practica CEDO
3. Libertatea gândirii, conştiinţei şi a religiei, în practica CEDO
4. Libertatea de exprimare, în practica CEDO
5. Dreptul de proprietate privată, în practica CEDO
6. Dreptul la un proces echitabil, în practica CEDO
7. Condiţiile de admisibilitate a unei cereri la CEDO
8. Principiile sistemului Convenţiei europene a drepturilor omului
9. Protecţia drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene. Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona
10. Protecţia drepturilor omului în cadrul OSCE
11. Orice altă temă, care se încadrează în tematica generală a cursului, la propunerea studentului şi cu acceptul prealabil al cadrului didactic.
Bibliografie minimală:
a. Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol. 1 şi 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2005-2006
b. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ediţia a doua, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006
c. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Ediţia a treia, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008
d. Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008
e. Bianca Selejan-Guţan, Horaţiu Rusu, Hotărârile CEDO împotriva României (1998-2006), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006
f. Noua Revistă Română de Drepturile Omului
şi orice altă bibliografie relevantă în domeniu (articole din revistele de specialitate, Internet etc.)

Drept european al muncii şi protecţie sociale,
lector univ.dr. Monica Gheorghe

Temele de referat mai jos menţionate au caracter orientativ.
Masterandul va alege o singură temă de referat, având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice.

1. Drepturi şi libertăţi privind munca garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950).
2. Drepturi consacrate de Carta Socială Europeană (1961) şi Carta Socială Europeană revizuită (1996).
3. Jurisprudenţă rezultată din aplicarea Cartei Sociale Europene.
4. Impactul ratificării Cartei Sociale Europene asupra legislaţiei române a muncii.
5. Libera circulaţie a persoanelor şi a forţei de muncă.
6. Informarea lucrătorilor asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă
7. Munca pe durată determinată şi munca temporară
8. Munca pe fracţiune de normă.
9. Organizarea timpului de muncă.
10. Comitetul european de întreprindere.
11. Protecţia lucrătorilor în cazul insolvenţei angajatorului.
12. Transferul de întreprindere.
13. Norme europene de securitate socială.
14. Influenţa reglementărilor Consiliului Europei asupra legislaţiei interne a muncii.
15. Prestaţiile pentru boală şi maternitate.
16. Pensia şi indemnizaţile de prepensionare.
17. Prestaţiile familiale.
18. Prestaţiile pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
19. Sănătatea şi securitatea lucrătorului.
20. Formarea profesională şi recunoaşterea calificărilor.
21. Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării.
22. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul salarizării.
23. Egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei în privinţa accesului la muncă.
24. Telemunca şi munca la domiciliu.
25. Protecţia tinerilor şi a femeilor în procesul muncii.

Număr de pagini: 6-10.
Referatul trebuie să cuprindă bibliografia utilizată şi citările corespunzătoare în notele de subsol.
Referatele se vor susţine la 31 ianuarie 2014, orele 14.00. Nu sunt acceptate referatele depuse la secretariat.



TEME REFERATE LA DISCIPLINA DREPT CONSTITUŢIONAL EUROPEAN,
Prof.univ.dr. B. GUTAN
-teme orientative -
1. Formarea Uniunii Europene – aspecte istorice
2. Principiile constituţionale ale Uniunii Europene
3. Tradiţiile constituţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene
4. Democraţia – tradiţie constituţională a statelor membre UE
5. Statul de drept – tradiţie constituţională a statelor membre UE
6. Drepturile omului în Uniunea Europeană
7. Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
8. Cetăţenia europeană
9. Drepturile politice ale cetăţenilor europeni
10. Dreptul constituţional intern şi dreptul Uniunii Europene
11. Constituţia europeană – pro şi contra
12. Uniunea Europeană şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
13. Implicaţiile constituţionale ale aderării României la Uniunea Europeană
14. Modificări aduse sistemului constituţional al UE prin Tratatul de la Lisabona
BIBLIOGRAFIE (ORIENTATIV)
1. Allan Rosas, Lorna Armati, EU Constitutional Law. An Introduction. Hart Publishing, 2010
2. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007.
3. Radu Carp, Constitutionalization of the European Union, so far and beyond, în Silvia Marton, Europe in it’s making, Institutul European, Iaşi, 2006.
4. Constanţa Călinoiu şi Victor Duculescu, Drept constituţional european, Lumina Lex, Bucureşti, 2008.
5. Victor Duculescu, Dreptul constituţional european – o „sfidare” la adresa dreptului constituţional „clasic” sau un concept nou în dezbaterea juriştilor, în Elena Simina Tănăsescu şi Ştefan Deaconu, Liber amicorum Ioan Muraru – Despre consituţie şi constituţionalism, Editura Hamangiu, 2006, p. 278-290.
6. Jean-Claude Gautron, Droit europeen, Dalloz, Paris, 2003.
7. Gilbert Gornig, Ioana Rusu, Dreptul Uniunii Europene. Ediţia a doua, Editura C.H.Beck, 2007
8. Gilbert Gornig, Este nevoie de o Constituţie europeană?. În: Acta Universitatis Lucian Blaga, nr. 1-2/2003
9. Gheorghe Iancu, Instituţii de drept constituţional al Uniunii Europene. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007
10. Ioan Muraru ş.a., Cetăţenia europeană, Editura All Beck, 2003.
11. Ingolf Pernice, Fondements du droit constitutionnel européen, Pedone, Paris, 2004.
12. Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, ediţia a patra, Editura C.H. Beck, 2011
13. Simina Elena Tănăsescu, Sur la constitutionnalisation du droit communautaire, în Analele Universităţii Bucureşti, seria Drept, nr. 1/2004
14. Simina Elena Tănăsescu, Constitutionnalisation ou codification du droit européen, în Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu- Renouveau du droit constitutionnel, Dalloz, 2007, p.1411-1420.
15. Simina Elena Tănăsescu, Despre autoritatea constituţională a unui tratat european, în Bogdan Iancu, Uniunea Europeană ca paradigmă a statalităţii viitoare, New Europe College, 2007.
16. Simina Elena Tănăsescu, Despre constituţionalizarea dreptului european, în Revista Română de Drept Comunitar, Nr. 2/2008 (martie-aprilie), Walters Kluver, p. 31-41.
17. Simina Elena Tănăsescu, Sur la possible constitutionnalisation du droit communautaire, în AUB Drept, Anul LIV Serie Nouă, Nr. 1/2004 (ianuarie-martie), All Beck, p. 12-30.
18. Armin von Bogdandy şi Jurgen Bast, Principles of European Constitutional Law, Ediţia a 2 a revizuită, Hart Publishing, Oxford, 2009
19. Robert Toulemon, La construction europeenne, Livres de Poche, References, 1999
20. Charles Zorgbibe, Construcţia europeană, Editura Trei, 1998

Tratatul de la Lisabona (textul se găseşte pe Internet, site-ul oficial al UE)

Surse Internet:
• http://europa.eu
• www.coe.int
• www.infoeuropa.ro
NOTĂ:
1. Referatele identice şi cele copiate de pe Internet se notează cu nota 1 (unu).
2. Referatele nu trebuie să aibă mai mult de 10 pagini.
3. Se pot propune şi alte teme de referate decât cele indicate, sau alte surse bibliografice, dacă fac parte din tematica cursului.

teme referate IDPR

SISTEME DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ- Conf.univ.dr. GH. COMĂNIȚĂ
TEMĂ REFERAT
1. Acţiunea în rectificare în sistemul Decretului-Lege nr. 115/1938 şi în sistemul actualului Cod Civil. Aspecte comparative.
2. Acţiunea în prestaţie tabulară în sistemul Decretului-Lege nr. 115/1938 şi în sistemul actualului Cod Civil. Aspecte comparative.
3. Principiul efectului constitutiv al înscrierii în cartea funciară în sistemul de publicitate imobiliară prevăzut de actualul Cod civil.
4.Aplicarea în timp a legislaţiei din România privind publicitatea imobiliară.
5. Principiul publicităţii materiale în sistemul actualului Cod Civil
Bibliografie:
M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, Editura Universul juridic, Bucureşti,2011, vol. I şi II
Andrea-Annamaria Chiş, Publicitatea imobiliară în concepţia noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
Mihaela Mineran, Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice. Cartea funciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.
Aurelia Rusu, Publicitate imobiliară. Cărţile funciare, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.


Raportul juridic individual şi colectiv de muncă - Conf. univ. dr. M. Ţichindelean
Tema de referat se va alege având legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

Teme referat:
1. Forma contractului individual de muncă.
2. Conţinutul şi înregistrarea contractului individual de muncă.
3. Delegarea şi detaşarea salariaţilor.
4. Suspendarea contractului individual de muncă.
5. Contractul individual de muncă în noua sa reglementare.
6. Ucenicia la locul de muncă.
7. Aspecte de noutate privind încetarea contractului individual de muncă.
8. Timpul de muncă şi timpul de odihnă – aspecte teoretice şi practice rezultate din modificările Codului muncii.
9. Stabilirea şi recperarea prejudiciului produs de salariat prin acordul părţilor.
10. Radierea sancţiunilor disciplinare.
11. Contracte şi acorduri colective.
12. Noutăţi privind reglementarea partenerilor sociali.
13. Declanşarea conflictului colectiv de muncă.
14. Greva.
15. Procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă, prin prisma noilor dispoziţii legale.

Bibliografie:
1. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
2. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.
3. A. Ţiclea, Codul muncii comentat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
4. Al. Athanasiu – coordonator, Modificările Codului muncii şi ale Legii Dialogului social, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
5. Articole de specialitate publicate în „Revista română de dreptul muncii” şi Revista „Dreptul”.
La întocmirea referatelor se va avea în vedere legislaţia muncii la zi:
Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, urmare a modificărilor şi completărilor aduse Codului muncii prin Legea nr. 40/2011.
Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social.


SUSȚINERE REFERAT VINERI 7.02.2014, ORA 18,00.
Drept comunitar al muncii - Conf. univ. dr. M. Ţichindelean
Tema de referat se va alege avand legătură cu activitatea prestată sau cu preocupările teoretice sau practice ale masterandului.

Teme referat:
1. Egalitatea de tratament în muncă.
2. Egalitatea de remunerare.
3. Informarea salariatului asupra contractului şi raportului de muncă.
4. Contractul de muncă cu timp parţial.
5. Contractul de muncă pe durată determinată.
6. Organizarea timpului de muncă şi a timpului de odihnă.
7. Concedierea colectivă.
8. Telemunca şi munca la domiciliu.
9. Protecţia tinerilor şi a femeilor în procesul muncii.
10. Informarea şi consultarea lucrătorilor.
11. Protecţia lucrătorului în caz de insolvabilitate a patronului.

Bibliografie:
1. A. Popescu, Dreptul internaţional şi european al muncii, Editura CH Beck, Bucureşti, 2008;
2. A. Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura CH Beck, Bucureşti, 2006;
3. N. Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.
4. N. Voiculescu, Dreptul muncii. Reglementări interne şi comunitare, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007.
5. O. Ţinca, Drept social comunitar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002.
6. A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.
7. I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010.
Directiva Consiliului 80/987/CEE din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului.
Directiva Consiliului 91/533/CEE din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a-şi informa salariaţii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă.
Directiva Consiliului 94/33/Ce din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă.
Directiva Consiliului 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind Acordul-cadru cu privire la munca cu fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES
Directiva Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective
Directiva Consiliului 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, afaceri sau părţi de întreprinderi sau afaceri
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/88/CE din 4 noiembrie privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/88/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de angajare şi de muncă
Directiva 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului salarizării egale între femei şi bărbaţi
Directiva 92/85/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează
Directiva 99/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul cadru CES, UNICE şi CEEP asupra muncii pe durată determinată
Recomndarea Comisiei din 27 mai 1998-munca la domiciliu
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 care stabileşte un cadru general relativ la informarea şi consultarea lucrătorilor în Comunitatea Europeană
Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecţia lucrătorilor salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului
Directiva Consiliului 94/33/CE din 22 iunie 1994 referitoare la protecţia tinerilor în muncă

SUSȚINERE REFERAT VINERI 7.02.2014, ORA 18,00.


TEORIA ACTULUI JURIDIC CIVIL- Prof.univ.dr. O. UNGUREANU
TEME REFERAT
1. CONFIRMAREA ACTULUI JURIDIC ANULABIL.
2. CONVERSIUNEA ACTULUI JURIDIC NUL.

SUCCESIUNI. TESTAMENTUL. Concept, clasificare, conținut și efecte. –Prof.univ.dr. A. BACACI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină

PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII.
Lect.univ.dr. A.Circa

TEME REFERATE
1. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între Codul civil de la 1865 şi Codul civil în vigoare; înscrierea în cartea funciară.
2. Dreptul de preemţiune cu privire la terenuri, în concepţia noului Cod civil: înscrierea în cartea funciară.
3. Circulaţia juridică a terenurilor în lumina noului Cod civil.
4. Clauza de inalienabilitate în concepţia noului Cod civil.
5. Comentariu al noilor reglementări cu privire la convenţia matrimonială în materie imobiliară.
6. Locuinţa familială în noul Cod civil: regim juridic, înscrierea în cartea funciară.
7. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare: între Codul civil de la 1865 şi noua reglementare civilă.
8. Partajul în lumina noilor reglementări.



PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE- Prof.univ.dr. IOAN LEȘ
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

PERSOANA FIZICĂ ŞI DREPTURILE PERSONALITĂŢII
-Prof.univ.dr. OVIDIU UNGUREANU
TEMĂ REFERAT – APĂRAREA DREPTURILOR NEPATRIMONIALE.

INSTITUŢII DE DREPT JUDICIAR PRIVAT – Prof.univ.dr. I. LEŞ
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

DREPTURI REALE PRINCIPALE- Prof.univ.dr. OVIDIU UNGUREANU
TEME REFERAT
1.LIMITELE CONVENȚIONALE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.
2.LIMITELE JUDICIARE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.


DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ÎN SPAȚIUL EUROPEAN– Prof.univ.dr. R. GEAMĂNU
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

CONTRACTE DE COMEŢ INTERNAŢIONAL – Prof.univ.dr. R. GEAMĂNU
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

teme referate Drept Judiciar Privat

Participanții la procesul civil, Conf. univ. dr. GH. COMĂNIȚĂ
Teme referat
1.Coparticiparea procesuală.
2. Intervenția voluntară principală.
3. Intervenția voluntară accesorie.
4. Asemănări și deosebiri între intervenția principală și intervenția accesorie.
5. Chemarea în judecată a altor persoane.
6 Chemarea în garanție.
7. Arătarea titularului dreptului
8.Introducerea forțată în procesul civil, din oficiu, a altor persoane.
9. Reprezentarea legală în proces.
10. Reprezentarea convențională a persoanei fizice în procesul civil.
11. Participarea Ministerului Public în procesul civil.

Bibliografie:
1. I. Leș, Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole, Ed. CH. Beck, București 2013.
2. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Universul juridic, București 2013.
3. I. Deleanu, Valentin Mitea, S. Deleanu, Noul Cod de procedura civila. Comentarii pe articole, Editura Universul juridic, București 2013, vol. I.
4. M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol.I, Editura Universul juridic, București 2013;
5. Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, coordonator Gabriel Boroi, Ed Hamangiu, București 2013.vol.I.



DREPT PROCESUAL CIVIL APROFUNDAT I
Lect.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.


PROCEDURI CIVILE SPECIALE
Lect.univ.dr. SEBASTIAN SPINEI
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

Sancțiuni procedurale, lector univ. dr. Claudiu BĂRA
Teme referate orientative
1.Noţiunea, rolul sancţiunilor procedurale .Determinarea sancţiunilor procedurale .
2.Nulitatea actului de procedură .Concept .Clasificare
3.Condiţiile generale ale nulităţii. Valorificarea nulităţilor în procesul civil . Efectele nulităţii
4. Decăderea . Noţiune, importanţă
5.Condiţiile de existenţă ale decăderii . Invocare, constatare . Efectele decăderii .
6.Perimarea. Determinarea conceptului, justificare. Condiţiile perimării .
7.Procedura perimării. Soluţiile instanţei . Efectele
perimării .
8.Amenzile judiciare. Noţiune, importanţă. Principalele cazuri . Procedura de aplicare a amenzilor judiciare .
9.Prescripţia extinctivă . Procedura şi efectele asupra procesului civil .
10. Alte sancţiuni procesuale .

BIBLIOGRAFIE
Minimală obligatorie:
Ioan Leş, Drept procesual civil, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
Ioan Leş, Sancţiunile procedurale în procesul civil român, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988 .
Complementară:
Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Editura Naţional, Bucureşti, 1997.
Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.
Gabriel Boroi, Dumitru Rădescu, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, Editura All, Bucureşti, 1995.
Vasile Negru, Dumitru Radu, Drept procesual civil, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1987.
Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, Drept procesual civil – Teoria generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
Graţian Porumb, Codul de procedură civilă comentat şi adnotat, vol.II, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1962.
Arthur Hilsenrad, Ilie Stoenescu, Procesul civil în RPR, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957.
Constantin Gr. C. Zotta, Emanoil R. Văiteanu, Codul de procedură civilă din 1900, Editura R.Cioflec, Bucureşti, 1947.
Jean Vincent, Serge Guinchard, Procedure civile, Editions Dalloz, Paris, 1999.
Loic Cadiet, Droit judiciaire prive, Editions Litec, Paris, 1998.
Serge Guinchard, Code de procedure civile, Editions Litec, Paris, 1995.

PUBLCITATE IMOBILIARA. PROCEDURI SI JURISDICTII.
Lect.univ.dr. A.Circa

TEME REFERATE
1. Antecontractul de vânzare-cumpărare: analiză comparativă între Codul civil de la 1865 şi Codul civil în vigoare; înscrierea în cartea funciară.
2. Dreptul de preemţiune cu privire la terenuri, în concepţia noului Cod civil: înscrierea în cartea funciară.
3. Circulaţia juridică a terenurilor în lumina noului Cod civil.
4. Clauza de inalienabilitate în concepţia noului Cod civil.
5. Comentariu al noilor reglementări cu privire la convenţia matrimonială în materie imobiliară.
6. Locuinţa familială în noul Cod civil: regim juridic, înscrierea în cartea funciară.
7. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare: între Codul civil de la 1865 şi noua reglementare civilă.
8. Partajul în lumina noilor reglementări.



ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂN
Prof.univ.dr. IOAN LEȘ
TEMA REFERAT – la alegere, să se încadreze în disciplină.

JURISDICȚIA CONSTITUȚIONALĂ, Prof.univ.dr. B. GUȚAN
TEMATICA GENERALĂ
1. Modele contemporane de control al constituţionalităţii legilor
2. Organizarea şi numirea membrilor jurisdicţiilor constituţionale : SUA,
3. Germania, Italia, Spania, Franţa, Elveţia, Austria, POlonia, Cehia, Ungaria
4. Principalele atribuţii ale jurisdicţiilor constituţionale
5. Tipuri de control de constituţionalitate în diversele sisteme
6. constituţionale
7. Istoricul justiţiei constituţionale în România
8. Curtea Constituţională a României – organizare, funcţionare
9. Atribuţiile Curţii Constituţionale . Controlul de constituţionalitate
10. Alte atribuţii ale Curţii Constituţionale
11. Excepţia de neconstituţionalitate
12. Rolul jurisdicţiilor constituţionale în sistemele constituţionale.
13. Protecţia drepturilor fundamentale ca funcţie principală a jurisdicţiilor
Constituţionale
TEME REFERATE JURISDICŢIA CONSTITUŢIONALĂ
- orientativ -
1. Modele contemporane de control al constituţionalităţii legilor
2. Comparaţie între sistemul francez şi sistemul românesc de justiţie constituţională
3. Comparaţie între sistemul german şi sistemul românesc de justiţie constituţională
4. Jurisdicţia constituţională în Elveţia şi Belgia
5. Excepţia de neconstituţionalitate în România: natură juridică, fundamentare ştiinţifică
6. Excepţia de neconstituţionalitate în România: condiţii de admisibilitate
7. Comparaţie între sesizarea de neconstituţionalitate şi excepţia de neconstituţionalitate
8. Avocatul Poporului şi controlul de constituţionalitate
9. Drepturi fundamentale în jurisprudenţa Curţii Constituţionale
10. Accesul la justiţie în jurisprudenţa Curţii Constituţionale
11. Curtea Constituţională a României: soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională
12. Curtea Constituţională şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
13. Controlul constituţionalităţii ordonanţelor Guvernului
Bibliografie (orientativ)
Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.
1 şi 2. Bucureşti, Editura CH Beck, 2009
Ioan Muraru ş.a., Contenciosul constituţional, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar.
Bucureşti, Lumina Lex, 1998
Bianca Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a doua, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
Bianca Selejan-Guţan, Spaţiul european al drepturilor omului. Editura CH Beck, Bucureşti, 2008
Bianca Selejan-Guţan, Excepţia de neconstituţionalitate. Bucureşti, Editura All
Beck, 2005 ; ediția a doua, 2010
Bianca Selejan-Guțan, L’exception d’inconstitutionnalite en Roumanie: instrument de protection des droits ou technique dilatoire? În Romanian Journal of Comparative Law, no. 1/2012, pp.65-78
Bianca Selejan-Guțan, Transitional Constitutionalism and Transitional Justice in Postcommunist States – the Romanian Case. În Romanian Journal of Comparative Law, no. 2/2010, pp. 283-310
Bianca Selejan-Guțan, Este necesară o reformă a Curţii Constituţionale? în vol. Perspective ale constituţionalismului în România, (editor: Elena Simina Tănăsescu), Editura Monitorul Oficial, Bucureşti, 2010, pp.161-176
www.ccr.ro
Bibliografie complementară:
Louis Favoreu, Les Cours constitutionnelles, PUF, Paris, 1998
Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, Paris, 2000
Ion Deleanu, Justiţia constituţională. Bucureşti, Lumina Lex, 1995
Ion Deleanu, Tratat de drept constituţional. Bucureşti, CH Beck, 2006
Dan-Claudiu Dănișor, Tratat de drept constituțional și instituții politice, editura C.H.Beck, 2007
Lucian Chiriac, Controlul constituţionalităţii ordonanţelor Guvernului. Cluj-
Napoca, Editura Accent, 2004
Revista Cahiers du Conseil Constitutionnel
Cronicile de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale din periodicele: Curierul Judiciar, Pandectele Române, Dreptul etc.


JURISDICȚIA ÎN DREPTUL MUNCII ȘI ÎN DREPTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE, Conf.univ.dr. M. ȚICHINDELEAN
TEME REFERATE
1.Competența teritorială și materială a instanțelor de judecată în soluționarea conflictelor de drepturi.
2.Termenele de promovare a cererilor în conflictele de drepturi. Comentarii.
SUSȚINERE REFERAT VINERI 7.02.2014, ORA 18,00.



DREPT CIVIL. PARTE GENERALĂ. SANCŢIUNILE DE DREPT CIVIL MATERIAL.-Lector univ.dr. CORNELIA MUNTEANU
TEME REFERAT
1.CONFIRMAREA ACTULUI JURIDIC ANULABIL.
2.PRIVIRE COMPARATIVĂ PRIVIND INSTITUȚIA PRESCRIPȚIEI EXTINCTIVE ÎN VECHEA REGLEMENTARE ȘI NOUL COD CIVIL.

DREPTURILE REALE. LIMITĂRI ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE- Lect.univ.dr. C. MUNTEANU
TEMĂ REFERAT
1.LIMITELE CONVENȚIONALE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.
2.LIMITELE JUDICIARE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE.

teme referate Stiinte Penale

Tehnica criminalistică- Lect. univ.dr. Vasile Vidrighin

Tema 1. Mijloacele tehnico-ştiinţifice criminalistice
Tema 2. Fotografia judiciară
Tema 3. Traseologia criminalistică
Urmele de mâini.
Urmele de picioare.
Urmele create de alte părţi ale corpului uman (de dinţi, de buze, de unghii).
Urmele instrumentelor de spargere.
Urmele mijloacelor de transport.
Tema 4. Balistica judiciară
Expertiza criminalistică a armelor de foc, a muniţiei şi a urmelor împuşcăturii.
Cercetarea criminalistică a explozivelor.
Tema 5. Identificarea persoanelor după semnalmente (Metoda portretului vorbit)
Tema 6. Cercetarea criminalistică a documentelor
Tema 7. Identificarea persoanelor după scris
Bibliografie
1. Mircea Ion - Criminalistica , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
2. Stancu Emilian – Tratat de criminalistică , Ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002; Editia a IV, Ed. Universul juridic, București, 2008; Editia a V, Ed. Universul juridic, București, 2010
3. Suciu Camil – Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
4. Bercheșan Vasile – Metodologia investigării infracţiunilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 1998
5. Ministerul de Interne, Tratat de metodică criminalistică, Vol I, Editura Carpati , 1994, Craiova, Constantin Aionitoaie, Vasile Berchesan, Ion N. Dumitrascu, Constantin Pletea, Ion-Eugen Sandu, T. Butoi
6. Olteanu Gabriel, Iacob Adrian, Gorunescu Mirela ș.a.,Metodologie criminalistică, Academia de Poliție Al.I.Cuza, Ed.AIT Laboratories S.R.L., 2008
7. Nicolae Văduva, Criminalistica, Tratat de tactic și metodică, Editura Era, București, 2010
8. Lazăr Cârjan, Criminalistica – Tratat, Ed. Pinguin Book, 2005
9. N. Zamfirescu, Investigarea științifică a infracțiunilor de omor rămase cu autori necunoscuți, Ed. Național, București, 2000
10. Nelu Viorel Cătună, Metodica cercetării infracțiunii de viol, Ed. C.H. Beck, București, 2007
11. Nelu Viorel Cătuna, Criminalistica, Ed. C.H. Beck, București, 2008
12. Văduva Nicolae, Criminalistica – Curs universitar de tactică și metodică, ediția a II-a, Editura Universitaria, Craiova, 2006
13. Ionescu Lucian, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistică, editia a II-a , Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2011
14. Ş. Popa, N. Stoian, Ş. Neicu, Fotografia judiciară, Bucureşti, 1992
15. I. Anghelescu, Folosirea fonogramei şi vidiogramei magnetice în procesul penal, în Revista Română de Drept, Nr.1, Bucureşti, 1970
16. Juliu Pagoni, Fotografia: de la teorie la practică, Bucureşti, 1987.
17. Vochescu Ion, Criminalistica, vol. I, Editura Academica, București,2000
18. Tanislav Eliodor, Stoian Dana, Identificarea biocriminalistică pe baza profilului genetic, Editura Semne, Bucuresti, 2003
19. Păsescu Gheorghe, Constantin Ion, Secretele amprentelor papilare, Editura Național, București, 1996
20. Drăghici Constantin, Lupu Mircea, Tehnica criminalistică, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Fundația Culturală Libra, București, 2004
21. Drăghici Constantin, Iacob Adrian, Iftimie Ciprian, Metode și tehnici moderne de cercetare și identificare criminalistică – Tratat, Editura Lumina Lex, București, 2004
22. Doltu Ioan, Roman Florin, Criminalistica, Editura Fundației ”Apetrei Șaguna”, Constanța, 2003
23. Vasile Bercheșan, Cătălin Toader, Fotografia judiciară clasică, fotografia digitală, identificarea persoanei după semnalmente, Editura Sitech, Craiova, 2008
24. Ilie Botoș, Criminalistică, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2002
25. Aurel Ciopraga, Ioan Iacobuță, Criminalistică, Editura Junimea, Iași, 2001
26. Iacobuță Ioan, Apetrei Giorgică A., Criminalistică, Casa de Editură Venus, Iași, 2008
27. I. Constantin, M. Rădulescu, Dactiloscopia, Bucureşti, 1975.
28. Colectiv de autori, Tratat practic de criminalistică, vol.I-II, Bucureşti, 1976, 1978.
29. V. Măcelaru, Balistica judiciară, Bucureşti, 1972.
30. Revista Criminalistica
31. Revista de Drept penal, Revista Dreptul
32. Jurisprudență


TACTICĂ CRIMINALISTICĂ, Lect.univ.dr. Vasile Vidrighin
Teme pentru disciplina
1. Planificarea urmăririi penale şi a judecăţii: noţiuni, principii, versiuni şi activităţi de planificare
2. Cercetarea la faţa locului: noţiune, importanţă, pregătire, desfăşurarea şi fixarea rezultatelor, reluarea şi repetarea acestei activităţi
3. Tactica efectuării reconstituirii
4. Tactica efectuării perchezitiei
5. Tactica prezentării pentru recunoastere
6. Tactica efectuării retinerii si a arestării
7. Expertiza şi constatarea tehnico-ştiinţifică: noţiuni generale, asemănări şi deosebiri, sistemul laboratoarelor care le efectuează. Pregătirea, dispunerea şi aprecierea concluziilor acestora.
8. Tactica ascultării relatării libere
9. Tactica ascultării repetate
10. Tactica ascultării sistematice
11. Tactica ascultării încrucisate
12. Tactica ”complexului de vinovătie”
13. Tactica folosirii probelor de vinovătie
14. Tactica folosirii mijloacelor materiale de probă
15. Tactica ascultării inculpatului despre activitatea celorlalti participanti la săvârsirea infractiunii
16. Tactica verificării ”alibiului” si justificării ”timpului critic”
17. Tactica efectuării confruntării
18. Tactica ascultării inculpatilor recidivisti sau cu antecedente penale
19. Tactica ascultării minorilor
20. Tactica ascultării inculpatilor în cauzele care se solutionează conform procedurii de judecare a infractiunilor flagrante
21. Tactica ascultării inculpatilor cu anumite deficiente (auz, văz, vorbire, de natură psihică, ci diferite handicapuri)
22. Tactica ascultării inculpatilor care nu cunosc limba română
23. Tactica ascultării inculpatilor cu pregătire juridică
24. Tactica ascultării martorului
25. Tactica ascultării părtii vătămate
26. Tactica ascultării părtii civile
27. Tactica ascultării părtii responsabile civilmente
28. Tactica ascultarii inculpatului in cazul procedurii simplificate (judecata in cazul recunoasterii vinovatiei – art. 3201 C.proc.pen.)
B I B L I O G R A F I E
1. Aioaniţoaie Constantin, Bercheşan Vasile, Butoi Tudorel, Marcu Ilie, Pălănceanu Eugen, Pletea Constantin, Sandu Ioan-Eugen, Stancu Emilian, Tratat de tactică criminalistică, Editura "Carpaţi", 1992.
2. Bădilă Mircea, Tactica ascultării inculpatului în instanţă, Editura Omnia, Braşov, 1998
3. Bădilă Mircea, Vidrighin Vasile, Criminalistica, Editura ALTIP, Alba Iulia, 2008
4. Dragomirescu Virgil, Psihosociologia comportamentului deviat, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
5. Mircea Ion, Criminalistica, Ediţia a II-a, Editura Fundaţiei "Chemarea", Iaşi, 1994.
6. Mircea Ion, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
7. Mircea Ion, Criminalistica, Editura Fundaţiei "Chemarea", Iaşi, 1992.
8. Mircea Ion, Cu privire la verificarea criminalistică a alibiurilor învinuitului sau inculpatului, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, nr. 1/1986.
9. Mircea Ion, Despre ascultarea repetată a persoanelor, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai" Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, nr. 1/1991.
10. Mircea Ion, Despre tactica audierii primare a minorilor, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, 1975.
11. Mircea Ion, Despre tactica audierii victimei, în "Studia Universitatis Babeş-Bolyai", Series Jurisprudenţia, Cluj-Napoca, 1974.
12. Stancu Emilian, Tratat de criminalistică, Ediţia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002 / Ediţia a IV revizuită şi adăugită, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2008
13. Suciu Camil, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
14. Jenică Drăgan, Ioan Oancea, Niculae Gheorghe, Îndrumar Practic Juridic în probleme de tehnică şi tactică criminalistică, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2004
15. Ionescu Lucian şi Sandu Dumitru, Identificarea criminalistică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1990 sau ediţii mai noi
16. Lazăr Cârjan, Tratat de criminalistică, Ed. Pinguin Book, Bucureşti, 2005
17. Ciopraga Aurel, Tratat de tactică criminalistică, Editura Junimea, Iaşi, 2001
18. Ciopraga Aurel şi I. Iacobuţă, Criminalistica, Ed. Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1997
19. Revista Criminalistica
20. Revista de Drept penal
21. Jurisprudentă


PROCEDURI SPECIALE I, Lect.dr. Vasile VIDRIGHIN
Teme propuse
1. Procedura speciala de urmarire si judecare a unor infractiuni flagrante (notiune, reglementare, conditii, aspecte teoretice si practice, jurisprudenta, comparatie cu noul cod de procedura penala, propuneri de lege ferenda)
2. Procedura speciala privind urmarirea si judecarea persoanelor juridice trase la raspundere penala (notiune, reglementare, aspecte teoretice si practice, jurisprudenta, comparatie cu noul cod de procedura penala, propuneri de lege ferenda)
3. Procedura speciala in cauzele cu infractori minori
4. Procedura speciala a reabilitarii judecatoresti.
Bibliografie
1. George ANTONIU, Adina VLASCEANU, Alina BARBU, Codul de procedura penala, Texte, practica judiciara, hotarari CEDO, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008
2. Anastasiu Crişu, Drept procesual penal, Editura Hamangiu, 2011;
3. Anastasiu CRIŞU, Drept procesual penal. Partea specială, Editura Hamangiu, 2009;
4. Anastasiu CRIŞU, Drept procesual penal. Proceduri speciale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
5. Anastasiu CRIŞU, ANDREI ZARAFIU, AUREL CIOBANU, Drept procesual penal. Curs selectiv pentru licenţă. Teste grilă, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008;
6. Vintila DONGOROZ, Explicatiile teoretice ale Codului de procedura penala roman. Editia 2. Volumul VI , Ed. CH Beck, Bucuresti, 2003
7. Adi Horoveanu HANTIU, Ana Maria MORARU, Controlul judiciar in procesul penal, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2013
8. Magdalena IORDACHE, Drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008
9. Gheorghita MATEUT, Tratat de procedura penala. Partea generala. Volumul I, ed. CH Beck, Bucuresti, 2007
10. Gheorghita MATEUT, Tratat de procedura penala. Partea generala. Volumul I, ed. CH Beck, Bucuresti, 2012
11. Ion NEAGU, Tratat de procedură penală-partea generală, Editura Universul Juridic, 2008
12. Ion NEAGU, Tratat de procedură penală-partea specială, Editura Universul Juridic, 2009
13. Ion NEAGU, Tratat de procedură penală-partea specială, editia a II-a , revazuta si adaugita, Editura Universul Juridic, 2010;
14. Ion Neagu , Mircea Damaschin, Codul de procedura penala, Editia a III-a, Adnotat cu legislatie si jurisprudenta, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011
15. Anastasiu CRIŞU, Drept procesual penal. Partea generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007
16. Ion POIANA, Ioana PACURARIU, Drept procesual penal, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011
17. Laura Mihaela PAMFIL, Corina MOVILEANU , Calina Andreea MUNTEANU, Apelul in procesul penal. Practica judiciara, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008
18. Grigore TEODORU, Tratat de Drept procesual penal, editia a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008 sau editia a 3-a , 2013
19. Mihail UDROIU, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010
20. Andrei Zarafiu, Procedura penala, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2013
21. Revista de drept penal
22. Revista Dreptul
23. Jurisprudenta
24. Codul de procedură penală, adus la zi cu ultimele modificări, inclusiv Legea nr. 202/2010
25. Legea nr. 303/2004 privind statul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 304/2004 privind organizarea activităţii judiciare, cu modificările şi completările ulterioare.
26. www. jurindex.ro
27. www.scj.ro
28.www. portal.just.ro



INSTITUŢII DE DREPT PENAL GENERAL APROFUNDAT I
Prof.univ.dr. CONSTANTIN BUTIUC
TEMA REFERAT – ANALIZA COMPARATIVĂ A REGLEMENTĂRII PARTICIPAȚIEI ÎN CODUL PENAL ÎN VIGOARE ȘI ÎN NOUL COD PENAL.


INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE I, Lect.univ.dr. V.Vidrighin

Tema 1. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României
Tema 2. Infracţiuni prevăzute în OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României (şi în OUG nr. 112/2001)
Tema 3. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
Tema 4. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 535/2004 pentru prevenirea şi combaterea terorismului
Tema 5. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
Tema 6. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.
Tema 7. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
Tema 8. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
Tema 9. Infracţiuni prevăzute în OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
Tema 10. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 54/2003 (legea sindicatelor)
Tema 11. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
Tema 12. Infracţiuni prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului.
Tema 13. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
Tema 14. Infracţiuni prevăzute în Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici – cu actualizările din Lg. 161/2003, OUG nr. 24/2004, OUG nr. 14/2005, Lg. nr. 144 din 21 mai 2007, O.U.G. nr. 49 din 30 mai 2007; Lg. nr. 94 din 14 aprilie 2008; Lg. nr. 176 din 1 septembrie 2010.
Bibliografie:
1. Sima C-tin, Infracţiuni prevăzute în legi speciale (comentate şi adnotate), Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002
2. Voicu C., Boroi Al., Sandu Fl., Molnar I., Dreptul penal al afacerilor, Editura Rosetti, Bucureşti, 2002
3. Ungureanu A., Ciopraga A., Dispoziţii penale în legi speciale, vol. I-VII, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
4. Ungureanu A, Ciopraga A. Infracţiuni în legi speciale, Editura Moroşan, 2006
5. Tudorel Toader, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, ediţia a 4-a, revizuită şi actualizată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011
6. Hotca Mihai şi Dobrinoiu Maxim, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Comentarii şi explicaţii, Ediţia a 2-a, Editura CH Beck, Bucureşti, 2010
7. L. Herghelegiu, Omor săvârşit în public. Port fără drept de armă albă. Concurs între infracţiunile prevăzute de art. 174 alin. 1, art. 175 alin. 1 lit. i C.pen. şi art. 1 indice 1 pct. 1 din Legea nr. 61/1990, republicată, în Dreptul nr. 1/2004
8. A. Ungureanu, Probleme teoretice şi practice privind infracţiunile la regimul juridic al frontierei de stat a României, în Dreptul nr. 4/1995
9. P. Dungan, Unele aspecte privind infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei în zona fluvială, în RDP nr. 1/1996
10. H. Diaconescu, Din nou cu privirela momentul şi locul consumării infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat a României, Dreptul nr. 10/1996
11. I. Retca , Aspecte procesuale ale infracţiunilor privind frontiera de stat, în Dreptul nr. 4/1997
12. O. Predescu, Infracţiuni privind regimul frontierei de stat a României, în Dreptul nr. 10/2001
13. V. Lazăr, Infracţiuni în zona forntierei de stat a României, în RDP nr. 3/2002
14. S. Corlăţeanu, V. Doroftei, Trecerea ilegală a frontierei de stat, în Dreptul nr. 1/2006
15. E.G. Tache, Unele aspecte ale migraţiei clandestine în România, în RDP nr. 4/2010
16. I. Lascu, Incriminări privind traficul de persoane, în Dreptul nr. 7/2002
17. C. Olaru, Proxenetism. Trafic de persoane, în RDP nr. 2/2003
18. C. Olaru, Unele considerații teoretice referitoare la Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, în Dreptul nr. 6/2004
19. C. Olaru, Prevenirea și combaterea criminalității organizate, în RDP nr. 4/2004
20. C. Olaru, Aspecte comparative între infracțiunea de proxenetism, dispozițiile art. 189 alin. 3 C.pen. și prevederile Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, în Dreptul nr. 4/2003
21. G. Antoniu, Reflecții asupra crimei organizate, în RDP nr. 3/1997
22. V. Mirișan, C.F. Ușvat, Competența ”ratione materiae” a instanțelor penale în cazul traficului de migranți, în Dreptul nr. 8/2003
23. Burdușel Rodica, Argumente în favoarea incriminării distincte a infracțiunii de constituire a grupului infracțional organizat, Caiete de drept penal nr. 2-3/2007
24. I. Lascu, Prevenirea și combaterea criminalității organizate, în Dreptul nr. 9/2003
25. I. Lascu, Prevenirea și combaterea criminalității organizate, în RDP nr. 4/2004
26. C. Păun, Legea penală română și crima organizată, în RDP nr. 3/1997
27. P. Dungan, Unele reflecții privind criminalitatea organizată, în RDP nr. 4/2006
28. P. Dungan, Considerații privind criminalitatea organizată. Reglementări naționale, în Dreptul nr. 12/2005
29. M. C. Timoce, Unele aspecte cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate. Noțiunea de grup infracțional organizat. Infracțiunile prevăzute de art. 167 și art. 323 din Codul penal, în Dreptul nr. 2/2007
30. L. C. Kovesi, Cauze de nepedepsire prevăzute în legi speciale din domeniul combaterii criminalității organizate, în Dreptul nr. 5/2003
31. I. Lascu, Incriminări privind traficul de persoane, în Dreptul nr. 7/2002
32. I. Gârbuleț, Considerații în legătură cu traficul intern de droguri reglementat de art. 2 din Legea nr. 143/2000, în Dreptul nr. 12/2008
33. L. Stănescu, Consimţământul victimei traficului de persoane. Efecte, în RDP nr. 3/2004
34. N. Cristuş, Traficul de persoane, proxenetismul, crima organizată,Practică judiciară,Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2006
35. N. D. Popa, Exploatarea sexuală a copiilor, în RDP nr. 4/2007 (p. 150-155)
36. Ionuț Ciprian Spiridon, Observații referitoare la Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, în Dreptul nr. 7/2002 (p. 203-219)
37. Ionuț Ciprian Spiridon, Considerații referitoare la Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, în Revista Dreptul nr. 3/2008
38. Pasca Ioana Celina, Criminalitatea organizata in dreptul penal roman si italian, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012
39. Florin Daniel Casuneanu, Criminalitatea organizata in legislatiile penale europene, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013
40. M. Boier, Infracțiuni privind traficul de persoane, în Dreptul nr. 9/2003
41. E.A. Mihuț, D. Moca, Metodica cercetării traficului de persoane, în Dreptul nr. 4/2007
42. G. A. Cudrițescu, Traficul de ființe umane în dreptul comparat, în Dreptul nr. 4/2007
43. I. G. Oltei, Traficul de persoane, Cadrul juridic, în RDP nr. 2/2009
44. Gh. Mateuț, V.E. Petrescu, N. Ștefăroi, E. Onu, A. Dublea, S. Luca, D. Iovu, R.D. Tărniceriu, G.L. Gafta, C. Luca, R.A. Prună, Traficul de ființe umane. Infractor. Victimă. Infracțiune, Asociația Alternative Sociale, Iași, 2005
45. S. Corlățeanu, B. Simion, Unele aspecte controversate privind infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism, în Dreptul nr. 4/2005
46. A. Bucur, Considerații asupra infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, în CDP nr. 1/2007
47. M. Dima, Traficul de persoane. Asistența victimelor, în RDP nr. 2/2007
48. C. S. Muntean, Prostituția în contextul traficului de persoane, în CDP nr. 1/2008
49. G.G. Zaharia, Armonizarea infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane cu alte infracțiuni, în CDP nr. 4/2008
50. Pașca Fl., Fenomenul infracțional de trafic de ființe umane, Ed. Pro Universitaria, București, 2010
51. I. G. Ghițulete, Aspecte referitoare la metodologia investigării traficului de persoane, în Dreptul nr. 11/2008
52. Gh. D. Botez, Traficul de persoane. Cooperarea judiciară internaţională, în RDP nr. 3/2010
53. I. Pitulescu, V. Pătulea, Infracţiunile prev. de OUG 55/2002 privind regimul de deţinere a câinilor agresivi, în Dreptul nr. 9/2002
54. Fl. Cotoi, Infracţiunea prevăzută de art. 11 din OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, în Dreptul nr. 10/2008
55. G. Antoniu, Reflecţii asupra crimei organizate, în RDP 3/1997
56. I. Lascu, Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, în RDP nr. 3/2004
57. S. Corlăţeanu, Împiedicarea exercitării drepturilor sindicale, în Dreptul nr. 12/2005
58. E. Rovența, Locul și rolul avocatului în cadrul structurii organizării judecătorești, în Dreptul nr. 4/1993
59. F. Baias, Principiile profesiei de avocet în lumina dispozițiilor Legii nr. 51/1995, în Dreptul nr. 10-11/1995
60. A. Ungureanu, Protecția penală a avocaturii și a avocatului în exercitarea profesiei sale, în lumina legii Legii nr. 51/1995, în Revista de Drept Penal nr. 3/1996
61. R. Lupașcu, Unele considerații referitoare la infracțiunile prevăzute de art. 33 din Legea nr. 51/1995, în Dreptul nr. 4/1996
62. C. Băbălău, Organul căruia trebuie adresată plângerea prealabilă în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 33 alin. 2 și 3 din Legea nr. 51/1995 pentru exercitarea profesiei de avocat, în Dreptul nr. 3/1997
63. I. Deleanu, Cu privire la exercitarea profesiei de avocat în afara barourilor constituite pe temeiul și în condițiile Legii nr. 51/1995, în Dreptul nr. 1/2005
64. Ș. Beligrădeanu, Neconstituționalitatea flagrantă a art. 175 fraza a doua din Statutul profesiei de avocat, publicat la 13 ianuarie 2005, în Dreptul nr. 3/2005
65. I. Lascu, L.C. Lascu, Extinderea incriminării traficului de stupefiante, în Dreptul nr. 12/2000
66. Al. Boroi, N. Neagu, Combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2001
67. I. Micuț, Aspecte teoretice și practice referitoare la aplicarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului illicit de droguri, în Dreptul nr. 1/2002
68. T. Dima, Consumul ilicit de droguri, infracțiune sau contravenție?, în Revista de Drept Penal nr. 3/2002
69. T. Dima, C. Neagu, Precursorii și traficul ilicit de droguri, în Revista de Drept Penal nr. 1/2003
70. Traian Dima, Traficul și consumul ilicit de stupefiante. Combaterea prin mijloace de drept penal, Ed. Lumina Lex, București, 2001
71. Dima Traian, Incriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu spre o interdicție fără sancțiune penală, în Revista Dreptul nr. 1/2009
72. Dima Traian, Păun Alina Gabriela, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în revista Dreptul nr. 2/2008
73. T. Dima, L.D. Al-Kawadri, Scoaterea de droguri din țară și traficul de droguri, unitate sau pluralitate de infracțiuni?, în RDP nr. 3/2010
74. T. Dima, L.D. Al-Kawadri, Reflecții privind infracțiunea prevăzută de art. 5 din Legea nr. 143/2000 în modalitatea punerii la dispoziție a unei locuințe pentru consum de droguri, în Dreptul nr. 9/2009
75. S. Bogdan, Soluții juridice pentru decriminalizarea consumului de droguri, în S.U.B.B. nr. 1/2010
76. R. Mocanu, Infracțiuni legate de droguri. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2007
77. T. Medeanu, Flagrantul în traficul cu droguri, în Revista de Drept Penal nr. 4/2007
78. T. Dima, M.A. Hotca, T.B. McCann, Aspecte de practică judiciară și de drept penal comparat referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu, în Dreptul nr. 10/2007
79. I. Gârbuleț, Traficul și consumul ilicit de droguri. Studiu de legislație, doctrină și jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2009
80. M. Udroiu, Noi dispoziții procedurale în materia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri, în Dreptul nr. 8/2005
81. Georgeta Valeria Sabău, Traficul și consumul ilicit de droguri și precursori, Ed. Universul Juridic, București, 2010
82. Bercheșan Vasile și Pletea Constantin, Drogurile și traficanții de droguri, Ed. Paralela 45, Pitești, 1998
83. Hasanov Eldar, Infracționalitatea în domeniul drogurilor și lupta împotriva ei în Uniunea Europeană. Politică și legislație, Ed. Ideea Europeană, București, 2006
84. Corneliu Turianu, Nota II la articolul Dacă subiectul activ al unei infracțiuni poate fi și subiectul pasiv al acesteia, cu referire specială la infracțiunile de producere, consum și trafic de droguri, în Dreptul nr. 3/1996
85. Tiberiu Medeanu, Criminalitatea organizată și metode specifice de cercetare, Ed. Infomin, Deva, 2007
86. Neagu Ion, Dina Traian, Dobrinoiu Vasile, Fuerea Augustin, Hotca Mihai, Neagu Norel, Mc Cann Teodor Bogdan, Prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri în România, vol. I-II, Ed. Hamangiu, București, 2008
87. Marin F., Finanțarea terorismului. Legături cu crima organizată, în RDP nr. 4/2010
88. Florică M., Crima organizată și terorismul internațional, în RDP nr. 4/2009
89. G. Sabău, V. Pușcașu, Grupul infracțional organizat în sfera traficului ilicit de droguri sau precursori, în C.D.P. nr. 3/2009
90. R. Jurje, Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 39/2003 privind criminalitatea organizată. Delimitări față de asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni, în CDP nr. 1/2006
91. Hrestic M. L., Prevenirea și combaterea traficului de persoane, în RDP nr. 2/2010
92. Șerban D.A., Incriminarea actelor premergătoare consumului de droguri – mijloc indirect pentru interzicerea autolezării prin consumul de droguri. Analiză comparativă între consumul de droguri și consumul de alcool, în CDP nr. 4/2009
93. T. Dima, A.G. Păun, Un alt mod de abordare a cauzei de reducere a pedepsei prevăzute de art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în Dreptul nr. 2/2008
94. E. Tanislav, E. Tanislav jr., Recidiva internațională în materie de droguri, în Dreptul nr. 4/2004
95. M. Gorunescu, Ocrotirea mediului prin norme penale, în Revista de Drept Penal nr. 2/2004
96. D. Crețu, L. Herghelegiu, Infracțiuni la protecția mediului. Inconsecvențe legislative, în Revista de Drept Penal nr. 4/2004
97. D. S. Cherteș, Unele aspecte privind protecția penală a dreptului la mediu sănătos, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2008
98. E. Lupan, Dreptul la indemnizație al victimei poluării, în Dreptul nr. 9/2002
99. E. Lupan, Cu privire la noțiunea juridică a prejudiciului ecologic, în Dreptul nr. 3/2003
100. S. Corlățeanu, Nerespectarea regimului vamal în domeniul protecției mediului, în RDP nr. 2/2008
101. N.D. Popa, Protecția mediului la nivel comunitar prin norme de drept penal, în RDP nr. 3/2008

DREPT PROCESUAL PENAL COMPARAT, lect.univ.dr. Vasile VIDRIGHIN
Teme referat - Actiunea civila in procesul penal, Perchezitia, Judecata in prima instanta, Masurile asiguratorii, Masurile preventive etc. Trebuie intocmit un studiu comparativ al reglementarilor existente in legislatiile altor state.